Met vreugde en dankbaarheid mogen wij u meedelen van mw. N.A.G. Gijzel-Bil haar verkiezing als ouderling officieel heeft aanvaard.

Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de gekozene kunnen worden ingebracht

door stemgerechtigde leden van onze gemeente. Deze bezwaren dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk

en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

Het heeft even geduurd, maar we mochten weer oliebollen bakken!
De activiteitencommissie heeft veel mensen gevraagd die mee wilden werken, vele handen maken licht werk. Een heel geregel, maar een mooie opbrengst. Niet alleen financieel, maar ook voor de saamhorigheid van het dorp!

De financiele opbrengst was: € 1500!

Nogmaals iedereen bedankt, die heeft meegewerkt.