Terugblik actiedag: Op zaterdag 19 mei vond de actiedag plaats. Velen waren al vroeg op de been om een steentje bij te dragen bij het aankleden van alle kramen. We mogen terugkijken op een mooie dag die een prachtige opbrengst van 11.920 euro heeft opgeleverd. Allen die hebben meegeholpen deze dag en in de voorbereiding, hartelijk dank! In het bijzonder natuurlijk de activiteitencommissie.

Terugblik Pinksteren: Op eerste Pinksterdag hebben drie leden uit onze gemeente belijdenis van het geloof afgelegd. Het was een bijzondere en feestelijke dienst. We hebben stilgestaan bij Galaten 5:1-26. Hoe gaan we om met de vrijheid die Christus ons geeft? Ruim een jaar lang hebben we in de groeigroep met elkaar gesproken over tal van onderwerpen. Deze dienst was tevens de afsluiting van deze periode. Iedereen die heeft deelgenomen aan de groeigroep, nogmaals dank voor jullie deelname en inbreng! Volgend jaar hopen we weer met een nieuwe groep te starten. Verdere informatie volgt.

Nacht zonder dak: Op vrijdagavond 1 juni vanaf 17.00 uur is er de Nacht zonder dak op camping d’Oute Poppe. Deze nacht wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband Kerk en School (Pniëlkerk, PKN Kerkwerve en de Morgenster). De opbrengst zal gaan naar de stichting Sao Tiago. Op deze avond zal er een presentatie gehouden worden over wat deze stichting allemaal doet.

Activiteitenagenda:

Vrijdag 1 juni

- 17:00 uur: nacht zonder dak, camping d’Oute Poppe

Vrijdag 31 augustus

- 18:00 uur: afsluiting / opening Kerkuiltjes, ‘t Kerkerf

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Edwin Groot Karsijn

Terugblik op de kerkdiensten: Op 29 april kregen we les van de heer Slabbekoorn uit Goes, hij las uit: Psalm 70 en Romeinen 8: 31-39. Het is een moeilijke week, met het oog op de tweede wereldoorlog. Ook David was opgejaagd wild. Welke herinneringen er (deze week) ook boven komen, God kent ons, op Hem mogen we vertrouwen als we het niet meer weten. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Zondag 6 mei luisterden we naar dominee Reehorst, hij las uit: Lukas 12: 32-40 en 2 Korinthe 5:1-10.  “Op dat we het nooit zouden vergeten”. Wanneer houdt het eens op? Hoe zijn de nazi’s, de IS hun menselijkheid kwijtgeraakt? Hierachter schuilt de duivel. Het is een gebrek aan geloof in God. Het evangelie verkondigt dat Christus de dood heeft overwonnen. Dit aardse leven is uitwonen van de Here. Als je op leeftijd bent of ernstig ziek bent, zou je ook willen leven bij God. We zetten alles op alles om Hem welgevallig te zijn. Onze opdracht is: wees bereid en blijf vol goede moed!

Op Hemelvaartsdag stond de heer Verwijs op de preekstoel. De preek ging over: Lucas 24: 51, terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Er zijn vijf dingen te bespreken: Afscheid, verwachting, verheffing, vervulling van het werk, de zegenende handen. Jezus is voor altijd bij ons, maar toch vertrekt hij naar de hemel. Zoals een schip dat aan de horizon verdwijnt. De discipelen zitten op een ander spoor, ze verwachten dat Hij koning wordt van Israël. Maar hij verheft zich naar de hemel, echter de Geest blijft bij ons. Hij bereidt een plaats voor ons in de hemel. Jezus plaats is in de hemel, zoals beschreven. Christus is de zin van alle dingen. De zegen is voor ons allemaal, voor altijd!

Afgelopen (wezen)zondag verduidelijkte dominee Nijman een stukje uit de bijbel. Ze las uit Johannes 16: 22-24; 17: 11-19 en Filippenzen 4: 4-9. Weest blij en verheugd, hebben we daar reden toe? We zijn allemaal wel eens ‘verweest’. Niet meer weten hoe je verder moet. De discipelen voelen zich in deze tijd ook wees. Jezus sprak tot zijn leerlingen en tot ons, om te volharden in deze wereldtijd. Woorden van leven, van hoop, van verwachting. Hierdoor mogen we verblijd zijn, door de liefde van God. Ook als je niet meer kunt bidden, denk dan: wat zou Jezus doen? Hij is onze middelaar. God komt met zijn hulp de Geest, ga terug naar de basis, naar de bron, alles gebeurt in de naam van God. Als je bij God blijft, word je verblijdt.

Kerkrentmeester: Voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester die is ontstaan heeft de kerkenraad het volgende tweetal opgesteld;

De heer P. Bij de Vaate, Vuufgemeten 8, en de heer C. den Hoed, Oude Hoofdweg 1

De verkiezing zal worden gehouden op D.V. zondag 27 mei na de dienst.

Mag deze verkiezing een plaats krijgen in uw gebeden?

Meeleven: Laten we blijven bidden voor alle mensen die het moeilijk hebben, in de gemeente en op het dorp en wereldwijd. Laat ze merken dat Gods liefde er ook voor hun mag zijn!

Activiteitenagenda:

Vrijdag 18 mei

15.30 uur: inleveren gebakken taarten, cakes en allerlei andere lekkerheden bij Rianne:

Kerkweg 20 te Kerkwerve

Zaterdag 19 mei

- 09.00 – 16.00 uur: Actiedag

Vrijdag 1 juni

- 18.00 uur Nacht zonder dak op camping d’Oute Poppe

- 19.00 uur Kerkuiltjes

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: We hebben een speciale Pinksterdienst onder leiding van onze eigen dominee, waarin drie mensen hun geloof belijden. We zijn blij met en voor hen! Wees welkom, om hen te feliciteren en Gods zegen mee te geven. De week daarop komt dominee Meeuwissen de goede boodschap brengen, komt allen voor uw wekelijkse portie levend brood.

Ten slotte (1): We wensen iedereen die met examens bezig zijn veel sterkte toe. We bidden, hopen op een goed resultaat voor iedereen!

Ten slotte (2): Zaterdag hebben we onze 2 jaarlijkse actiedag, we hopen op mooi weer en een goede opbrengst, tot opbouw van Gods kerk!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

De Actiedag komt dichterbij. Zaterdag 19 mei hopen we met elkaar een hele mooie dag te hebben. Vele mensen hebben aangegeven te willen helpen op die dag. Toch zijn in de middag nog niet alle kramen voldoende ‘bemant’. Wie weet er nog vrienden of familie die in de middag willen helpen? Geef dit dan graag door aan één van de AC leden. Ook bij het opruimen is het van belang dat er voldoende mensen zijn. Het opruimen en schoonmaken van de Ring vergt ook zijn tijd en aandacht. We rekenen ook daarbij op uw hulp.
De ongeveer 15 boerenkarren zijn inmiddels geladen met rommelmarkt spullen, nu wordt het de tijd van knutselen, bloemschikken, kleding ophangen en bakken. De data om te knutselen en crea-en zijn dinsdag 1 en woensdag 2 mei en nog de laatste keer op maandag 7 mei vanaf 19.00 uur bij Eveline thuis, Haringvlietstraat 39 Zierikzee.
In de week van de actiedag, maandag 14 tot donderdag 17 mei kunnen we altijd uw hulp gebruiken. Van maandag tot woensdag om kleding op te hangen, woensdag en donderdag worden er bloemstukjes gemaakt en er worden manden gevuld met voorjaarsbloeiers. Alle hulp is heel erg welkom. De AC kan het niet alléén, om ook dit tot een mooi resultaat te maken.
Van maandag tot woensdag wordt er kleding opgehangen, woensdag en donderdag worden er bloemstukjes gemaakt en er worden manden gevuld met voorjaars bloeiers. Alle hulp is heel erg welkom. Op maandag zijn we in de kerk van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur en 's avonds van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur. Alle andere dagen zijn we in ‘t Kerkerf op dezelfde tijden. De AC kan het niet alléén, om ook dit tot een mooi resultaat te maken.
Vrijdag 18 mei is er tijd om te bakken. Wilt u uw eigen baksels inleveren op vrijdagmiddag, vanaf 15.30 uur kan dit bij Rianne, Kerkweg 20  Kerkwerve.

Tot slot, in de week van 7 mei wordt iedereen die zich heeft opgegeven persoonlijk ingelicht wanneer hij/zij wordt verwacht. 

Vacature kerkenraad:

Momenteel is er een vacature ouderling-kerkrentmeester. Nu na de eerste verkiezingsronde M. Kloet zijn benoeming niet aanvaard heeft nodigt de kerkenraad de belijdende leden uit om een naam te noemen van een lidmaat die zij geschikt achten het ambt van ouderling-kerkrentmeester te vervullen. Briefjes met namen kunnen, ondertekend, in de brievenbus van ’t Kerkerf ingeleverd worden tot en met 3 mei. Hierna zal de kerkenraad een dubbeltal opstellen en hier mededeling van doen. Mag deze verkiezing een plaats krijgen in uw gebeden? Er zal zondag 27 mei gestemd worden.

Inzage beleidsplan:

Het beleidsplan is door de kerkenraad opnieuw opgesteld en ligt ter inzage bij de scriba, Hubrina de Vlieger. Indien u dit wilt doornemen kunt u dit bij haar opvragen.

Meeleven:

Bij familie Mol, Turelureweg 8, is een dochtertje geboren. Ze heet Anne Mae. We wensen dit gezin veel geluk toe.

Activiteitenagenda:

Voorbereidingen actiedag:

- zie het stukje hierboven voor data en tijden of zie de website.

Maandag 7 mei:

- 19:00-20:00 uur: catechese, afsluiting

Donderdag 17 mei:

- 19:30-21:30: ring ouderlingen overleg, Trefpunt Sint Annaland

Zaterdag 19 mei:

- 9:00-16:00 uur, Actiedag, Ring Kerkwerve

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Ten slotte:

De voorbereidingen voor de actiedag op 19 mei zijn dus in volle gang. Alle hulp is welkom. De dag erna, op eerste pinksterdag, hoop ik in uw midden voor te gaan. In deze dienst zullen Geerd Dijkstra, Peter Kloet en Marijke Sonneveld belijdenis van het geloof afleggen. Mooie dagen dus om naar uit te zien.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Edwin Groot Karsijn

Terugblik op de kerkdiensten: De vorige kerkbode is verschenen op 23 maart 2018, drie weken geleden. We luisterden op palmzondag naar dominee Nijman-Keijzer, ze las uit Zacharia 9 en Mattheus 21. Het laatste boek van het oude testament en het eerste boek uit het nieuwe testament. Jezus voelt afstand ontstaan tussen de mensen en zichzelf. Hij kijkt over Jeruzalem heen. De mensen hopen eindelijk op een Koning voor Israël. Hosanna: Hij die redt! Help ons dan toch. Ze verlangen naar een goede toekomst. Verlangen wij ook nog naar de vrede van God? Horen we Zijn stem nog, dat is alles waar we op mogen vertrouwen! Op Goede vrijdag vierden we in alle stilte het Heilig avondmaal. De Paaskaars werd gedoofd aan het eind van de dienst. Op 1 april staken we de nieuwe kaars weer aan: Jezus is opgestaan! Pieter-Jan Boot las uit Matteüs 28: 1 – 10 en Openbaring 1: 10, 12 – 18a. De vrouwen gaan naar het graf kijken, wat is daar te zien? Iets trekt hen naar Jezus toe. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons! De engel neemt hen mee naar het graf, hij verteld hun dat Jezus is opgestaan. De opdracht van de engel is: vertel dat Jezus is opgestaan. Jezus zal zich laten zien, Hij is! We weten dat we de Heer tegenkomen, die ontmoeting is ons allemaal beloofd! Probeer tijd vrij te maken voor de ontmoeting met de Heer.

Afgelopen zondag hoorden we het verhaal van Tomas uitgelegd door dominee van Vliet. Hij las drie stukjes uit Johannes. Tomas zegt laten we ook maar gaan om te sterven en hij zegt ook we weten niet eens waar U naar toe gaat. Hij is kritisch, en begreep wat er ging gebeuren toen ze op trokken naar Galilea. Hij is er ook de eerste keer niet bij als Jezus verschijnt. Tomas isoleert zich, maar je kan niet alléén geloven. Eerst zien en dan geloven, maar waarom onze zintuigen wel vertrouwen en het woord van God niet? Twijfel aan God neemt ons gemakkelijk in beslag, maar Jezus zegt: Stop met ongelovig te zijn, blijf geloven! Altijd.

Meeleven: We bidden voor allen die (binnenkort) onderzoeken moeten ondergaan en / of wachten op uitslagen. We kennen allemaal mensen op het dorp, in de gemeente. En er zijn ook zieken, bid, ga langs stuur een kaartje, het helpt!

We bidden ook voor Mark Kloet die door de gemeente is gekozen tot nieuwe kerkrentmeester, steun hem in de keuze die hij maakt. En we bidden ook voor Jan Stouten, hij is niet gekozen.

Actiedag 19 mei 2018: Voor de actiedag op zaterdag 19 mei is er een expositie in de kerk. Deze bestaat uit doopjurken, trouwjurken, trouwpakken of andere trouwkledij. Zowel oude als ‘nieuwe’ kledij kan ten toon gesteld worden. Wilt u deze beschikbaar stellen dan kunt u contact opnemen met Janny 06 12510897. Mocht u nog veel spullen hebben, een huisje leeg te maken of “klein meubilair” en wilt u dat deze worden opgehaald, dan kunt u tot zaterdag 14 april contact opnemen met Gerrit 06 27177142.

Het sparen van DE punten gaat gewoon door. Deze zijn in te leveren bij één van de activiteiten commissie leden, of kerkenraadsleden. Hiervan kunnen wij mooie prijzen bestellen voor het rad van avontuur welke op de actiedag de gehele dag draait.

Op maandag 23 april en woensdag 25 april zijn alle knutselaars welkom aan de Haringvlietstraat 39 te Zierikzee (omdat ’t Kerkerf bezet is). Neem uw knopendoos, kleine spijkertjes en een hamer(tje) mee. Al het overige is aanwezig.

Activiteitenagenda:

Zondag 15 april

15.30 – 16.30 uur Zierikzingt: ‘Het nieuwe leven’ in de Nieuwe kerk te Zierikzee

Vrijdag 20 april

- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Maandag 23 april

- 19.00 – 20.00 uur: Catechisatie

- 19.15 uur: Knutselen voor de actiedag Haringvlietstraat 39 Zierikzee

Woensdag 25 april

- 19.15 uur: Knutselen voor de actiedag Haringvlietstraat 39 Zierikzee

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende zondagen verwachten we oude bekenden op de preekstoel, komt allen, want geloven kun je niet alleen. Tot ziens.

Ten slotte: Voor wie het nog niet gehoord heeft: de biddag zakjes hebben het mooie bedrag van € 1680 opgebracht. Daar zijn we blij mee!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Avondmaalcollecte Goede Vrijdag:

De Avondmaalscollecte op Goede Vrijdag 30 maart is bestemd voor Medair. Deze organisatie biedt noodhulp aan mensen die leven in de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld. Op dit moment is er veel noodhulp nodig voor de naar schatting 655.500 Rohingya die zijn gevlucht naar Cox’s Bazar in Bangladesh.

 

Verkiezing ambtsdragers zondag 8 april:

Voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester die is ontstaan heeft de kerkenraad het

volgende tweetal opgesteld; De heer M. Kloet, Kadeweg 16, Zierikzee en de heer J. Stouten, Kerkweg 19, Kerkwerve. De verkiezing zal worden gehouden op D.V. zondag 8 april na de dienst. Mag deze verkiezing een plaats krijgen in uw gebeden?

Afsluiting Israëlkring dinsdag 10 april:

Op dinsdag 10 april van 10.00-12.00 uur zal de afsluiting zijn van de Israëlkring van dit seizoen. Ds. Van der Zee, emeritus predikant uit Sleeuwijk, zal deze ochtend komen spreken over het boek Profeten van A. Heschel aan de hand van de profeet Jeremia. Van harte uitgenodigd in ‘t Kerkerf. Wel graag opgeven als u deze bijeenkomst wilt bijwonen. Dat kan tot en met 5 april 2018 via telefoon 0111-414283 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Gemeenteavond:

Donderdagavond 12 april is de gemeenteavond. De jaarrekeningen van diaconie en kerkbeheer zullen onder andere op deze avond worden gepresenteerd. Ook willen we deze avond met elkaar in gesprek gaan aangaande de toelating tot het Heilig Avondmaal (ordinantie 7-2). Uitnodiging met verdere informatie volgt. Aanvang: 19.30 uur in ‘t Kerkerf.

Actiedag 19 mei:

Voor de actiedag op zaterdag 19 mei is er een Expositie in de kerk. Deze bestaat uit doopjurken, trouwjurken, trouwpakken of andere trouwkledij. Zowel oude als ‘nieuwe’ kledij kan ten toon gesteld worden. Wilt u deze beschikbaar stellen dan kunt u contact opnemen met Janny 06 12510897.

Laatste inzameling actiedag 6 april:

Ook willen wij onder de aandacht brengen dat de laatste inzameling van rommelmarktspullen op vrijdagavond 6 april van 19.00 tot 21.00 uur in ’t Kerkerf is. Tegelijk wordt er die avond nog een ronde over het dorp gereden en ingezameld. Mocht u veel spullen hebben, een huisje leeg te maken of “klein meubilair” en wilt u deze opgehaald dan kunt u tot zaterdag 14 april contact opnemen met Gerrit 06 27177142. Het sparen van DE punten gaat gewoon door. Deze zijn in te leveren bij één van de Activiteiten commissie leden, of kerkenraadsleden. Hiervan kunnen wij mooie prijzen bestellen voor het rad van Avontuur welke op de Actiedag de gehele dag draait.

Activiteitenagenda:

Vrijdag 23 maart

- 19.00-20.30: Kerkuiltjes

Vrijdag 6 april

- 19.30-20.30: inleveren actiedag + ophaalronde, ’t Kerkerf

Maandag 9 april

- 19.00-20.00: catechese

Dinsdag 10 april

- 10.00-12.00: Israëlkring, ’t Kerkerf

Donderdag 12 april

- 19.30: gemeenteavond, ‘t Kerkerf

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Edwin Groot Karsijn