Terugblik op de kerkdiensten: Op de laatste zondag van augustus ging ds. A. Vastenhoud voor. Hij preekte indringend naar aanleiding van de tekst ‘Doof de Geest niet uit” (1 Thessalonicenzen 5: 19). Waar verlangen wij naar? Is ons verlangen alleen gericht op aardse zaken of gaat ons verlangen ook uit naar God en de komst van Zijn koninkrijk? We zijn vaak lauw of koud wat helaas ook te zien is aan veel lege plaatsen in de kerk… Laten we ernst maken met ons geloof en dankbaar zijn dat elke zondag de kerkdeur open staat. In Gods huis mogen we Hem danken en luisteren naar Zijn goede woorden. Laten we bovenal bidden of de Heilige Geest wil blijven werken, ook in onze gemeente.
Op de eerste zondag van de negende maand leidde mevr. ds. I. de Heer de dienst. Opnieuw werden we wakker geschud. Hinken wij ook op twee gedachten, net als het volk in de tijd van Elia? Hij liet Achab en alle Baälprofeten op de Karmel zien wie werkelijk God is. Laten we Hem dan dienen en daarin trouw zijn!

Organist: We zijn blij met alle organisten die ons wekelijks helpen. Bijzonder was de muzikale medewerking van Jan van Westenbrugge, afgelopen zondag. Jan, woonachtig in Wateringen, is landelijk bekend als organist. Bijna 70 jaar geleden werd hij geboren te Moriaanshoofd, als zoon van de toenmalige hoofdonderwijzer. Mooi om hem weer eens te horen in de kerk waarin hij destijds is gedoopt. Hij heeft er overigens zelf ook van genoten!

Meeleven: In de diensten is gebeden voor Natalie Jasperse die na grote zorgen gelukkig thuis mocht komen aan Simonskerkestraat 17 en voor de heer M. Broekhuizen (Turelureweg 8). Hij heeft een lang revalidatietraject voor de boeg. Zullen met hen en anderen die zorgen kennen meeleven en voor hen bidden?

Eilandelijk: We leven van harte mee met ds. J. van Belzen te Serooskerke en zijn gezin nu afscheid genomen moest worden van echtgenote, moeder en oma. Ze is 67 jaar oud geworden. Gods troostende nabijheid toegebeden in deze dagen vol verdriet!
Hervormd Bruinisse ontving afgelopen zondag een nieuwe herder en leraar in de persoon van ds. A.L. Molenaar. We wensen predikant en gemeente een goede tijd toe, onder Gods zegen!

Schilderwerk kerkelijke gebouwen: Wellicht hebt u het al gezien, momenteel is schildersbedrijf Franke uit Brouwershaven bezig om kerk en Kerkerf van een nieuwe verflaag te voorzien. De opbrengst van de gehouden actiedag in mei was mede hiervoor bestemd, fijn dat we het resultaat hier in terugzien!

Kerkuiltjes: Vorige week vrijdag kwamen bijna 30 Kerkuiltjes voor het eerst na de vakantie bijeen. Het werd een feestje omdat er voor de zomervakantie geen gelegenheid was om het seizoen af te sluiten. Er werd gebarbecued en daarna vlogen de ‘uiltjes’ het dorp over voor een gezellige vossenjacht. Dank aan de leiding!

Kerkenraad: Afgelopen zondag kon dankbaar worden meegedeeld dat de heer A. Sandee (Heuvelsweg 13) de kerkenraad wil gaan versterken als ouderling-kerkrentmeester. Een prachtig bericht! Mocht iemand hier bezwaar tegen hebben dan kan dit voor 11 september bij de scriba worden gemeld per ondertekend schrijven.

Ambtsdragersverkiezing: Aan het eind van het kalenderjaar zijn drie kerkenraadsleden aftredend. Ouderling-kerkrentmeester M.J. Huisman is herkiesbaar voor 1 jaar. Ouderling S.L. van der Wekken is herkiesbaar voor 2 jaar. Ouderling-scriba H.D. de Vlieger-Landman is niet herkiesbaar. De belijdende leden worden uitgenodigd om een naam te noemen van een lidmaat die zij geschikt achten het ambt van ouderling-scriba te vervullen. Het briefje kan in de brievenbus van ’t Kerkerf, voor zondag 9 september.

Open Monumentendag: Aanstaande zaterdag, 8 september is de landelijke monumentendag. De deuren van onze kerk staan tussen 10.00 uur en 16.00 uur open voor bezoek. Naast koffie en orgelspel is er documentatie en een beeldpresentatie over de geboden noodhulp na de watersnoodramp. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Wijkavonden: Binnenkort gaan de ouderlingen starten met de wijkavonden. Gemeenteleden zullen persoonlijk worden uitgenodigd. Het is goed om elkaar te ontmoeten in ontspannen sfeer, een gezellige maaltijd en een goed gesprek. Moge de Here de wijkavonden zegenen….

Startdienst: Op zondag 23 september zal de startdienst voor het winterwerk gehouden worden. Onze eigen predikant, ds. Groot Karsijn, zal in deze dienst voorgaan. Er zal muzikale medewerking worden verleend door muzikanten uit onze gemeente. We hopen u allemaal te mogen ontmoeten, zoals in elke dienst!

Kerkgeluid: De tijd gaat snel, we zijn bezig om een nieuw Kerkgeluid in elkaar te zetten. Kopij kan ingeleverd worden tot en met maandag 24 september.

Catechese en groeigroep
Alvast een oproep voor onze jongeren: de catechese gaat starten over een kleine maand, en wel op maandag 8 oktober. Zorg dat je erbij bent!
Een dag later is de eerste avond van de groeigroep, eveneens in ’t Kerkerf. Deze groep is bedoeld voor hen die overwegen om belijdenis van het geloof af te leggen of die zich willen verdiepen in wat geloven inhoudt. Onze enthousiaste predikant heeft op deze avonden de leiding maar er is volop ruimte voor gesprek!

Agenda:
08-09: (10-16) Open Monumentendag
20-09: Wijkavond
23-09: Startdienst winterwerk
24-09: Inleveren kopij Kerkgeluid
25-09 (09.30): Israëlkring
08-10 (19.00): Catechese
09-10 (19.30): Groeigroep

Sparen: In de afgelopen maanden kwamen er veel spullen binnen uit alle hoeken van het eiland. Fijn hoor, bedankt! Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of uw spullen meebrengen naar de kerk.

Avondmaalscollecte: Aanstaande zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De avondmaals- en uitgangscollecte wordt bestemd voor de aardbevingsslachtoffers op Lombok, via Kerk-in-Actie. In het rampgebied zijn duizenden mensen dakloos. Vooral arme bewoners van het eiland, van wie de huizen niet stevig gebouwd waren, zijn nu alles kwijt. De partners van Kerk in Actie zetten zich volop in voor slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen. Daarnaast bieden ze medicatie, eten, drinken en zeep. Daarbij wordt al eerste gekeken naar de meest kwetsbaren, vrouwen en meisjes, kinderen jonger dan vijf jaar, ouderen en mensen met een handicap.
Wij hebben het hier zo goed, laten we de bevolking van Lombok steunen. Ook wanneer u niet in de kerk komt kunt u meedoen. Geef uw gift mee aan een kerkganger of maak iets over naar de diaconie. Dank!

Ten slotte: een gedicht dat me steeds opnieuw bemoedigt:
Als ik Uw schepping zie, zo mooi, zo onvolprezen,
als ik de namen zie, op al Uw werk te lezen,
hoe groot zijt Gij, en zie, Gij wilt mijn Vader wezen!

Hartelijke groeten voor u die dit leest en zo mogelijk graag tot zondagmorgen!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten: Op 5 augustus luisterden we naar de kerkelijk werker uit de Wieken, de heer J. Verbruggen. Hij las uit Psalm 23 en Johannes 14: 1 t/m 6. Waar zijn de meeste woningen? In Rotterdam, Parijs? Nee, in de hemel in het Vaderhuis. We mogen erop vertrouwen dat ons leven na dit aardse leven doorgaat en dat we in de hemel verder mogen leven in het Vaderhuis. Zonder Jezus kun je het niet binnen gaan, Jezus is de weg!

Een week later ontvingen we mevrouw G. Zomer die Psalm 8 aan ons uit legde, compleet met plaatjes op de beamer tijdens de preek. Het ging over verwondering, over iets wat je voor het eerst ziet, voor het eerst opvalt. Waar ben jij de afgelopen tijd door verwondert? Bijna God zijn betekent dat je én kracht én zwakheid kunt voelen.

Afgelopen zondag stond dominee N. de Boo op de preekstoel, hij las uit Daniël 1 en Efeziërs 4. Daniël en zijn vrienden worden opgeleid tot ministers leidinggevenden onder Nebukadnessar. Ze kleden zich zodanig, leerden alles van het land. Maar toen gevraagd werd om ook hun voedsel te eten zeiden ze nee. Ze bleven trouw aan hun reinheidsvoorschriften. Ook wij moeten eens leren nee te zeggen. We willen God geen verdriet doen, maar het is soms moeilijk. Daniël en zijn vrienden waren de eerste zendelingen. Paulus zei: zo hebben jullie het van God niet geleerd, buiten de kerk liggen de mogelijkheden. Wees een leesbare, hoorbare brief van Jezus.

Meeleven: We bidden voor (verder) herstel voor de zieken in de gemeente. En iedereen kent mensen op het dorp, in je familie die steun nodig hebben. Heer wees nabij!

Activiteitenagenda:

Vrijdag 31 augustus

- 18.00 - 20.30 uur: Kerkuiltjes

Zaterdag 8 september

- 10.00 – 16.00 uur open monumentendag

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondag 26 augustus weer een bekend gezicht op de preekstoel. Een week later mevrouw dominee I. de Heer. Ik weet niet of ze hier al eens gepreekt heeft, maar ze verkondigd het evangelie, de goede boodschap. De deur staat open, weet u welkom!

Ten slotte: Volgende keer komt de invulling van de kerkbode (weer) van Henk Kesteloo, hij neemt het over van de dominee. Veel leesplezier toegewenst.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: Het is al weer 3 weken sinds er een kerkbode is verschenen, ook hier is het vakantie. Voor diegenen die de diensten (nog eens) terug willen luisteren, kan dat op onze website. Ik zal hieronder een korte samenvatting proberen te geven. Op 15 juli luisterden we naar de heer P. Riemens, hij las uit Gen. 14:13-24 en Hebr.4:14-16 en 5:1-10. We hebben als gemeente en mens de roeping om op te komen voor elkaar, voor collega’s, klasgenoten en asielzoekers. Abraham, in de minderheid, vertrouwt op God. Melchizedek, koning en priester, zegent Abraham. We mogen vrijmoedig naderen tot de troon van de genade, dat betekent dat we met alles terecht kunnen bij Jezus.

Een week later stond dominee J. Reehorst op de preekstoel, hij las uit Mattheüs 6: 24b-34, “Weest niet bezorgd”. Hoe zorg je ervoor dat je God niet vergeet, voor / door alle materiele dingen? We worden opgeslokt door de situatie van hier en nu. Zorgen over werk, gezondheid enz. Hoe kan Jezus vragen om ons geen zorgen te maken? Omdat God voor ons zal zorgen! Je moet Hem dan wel zoeken en vinden. Hij heeft jou al gevonden.

Afgelopen zondag sprak God tot ons via de heer P.C. Morée. Hij las uit Psalm 63 en Openbaring 2 vers 1-7. Hoe is het met onze liefde en enthousiasme gesteld voor God? Hoe was het vroeger, hoe is het ontstaan? We moeten terug naar de basis. Denk (in de vakantie ) nog eens na over hoe het begon, God is je niet vergeten, neem nog eens tijd om over je relatie met God na te denken. Het geloof is de motor van je leven!

Meeleven: We bidden voor (verder) herstel van Nico van der Have en Melanie Jasperse. En we kennen allemaal nog andere mensen die steun nodig hebben. Ga eens langs, stuur een kaart, bid. Het is een kleine moeite.

Activiteitenagenda:

“Zomervakantie”

Vrijdag 31 augustus

- 18.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande weken bekende gezichten op de preekstoel. Weet u welkom, ook als u hier op vakantie bent en komt luisteren naar het evangelie, de goede boodschap.

Ten slotte: We wensen iedereen een goede vakantie toe, thuis of op reis en neem dan inderdaad eens een moment rust en denk aan (je relatie met) God. Als je de vakantie al achter de rug hebt ga je hopelijk weer vol goede moed aan de slag. Hoe of wat of waar je het ook doet: Ga met God!

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: Op zondag 1 juli hebben we een prachtige eredienst gevierd onder een helderblauwe hemel en met een aangenaam briesje door de haren. We hebben deze dienst met elkaar Handelingen 16:16-40 gelezen over Paulus en Silas die in de gevangenis worden gegooid, omdat Paulus een kwade geest uit een waarzegster drijft. Wat ze vervolgens deden in die gevangenis zou ons verbazen. Ze zongen lofliederen voor God… Dat is onder andere dus de kracht van het lied, van muziek, dat het ons helpt om het uit te houden in moeilijke omstandigheden en dat een lied ons kan uittillen boven onze zorgen. Thank God for music! Helaas heb ik wel dankzij het wonder van muziek voor het eerst in het schone Zeeuwsche land in de file gestaan na een kerkdienst. Volgend jaar misschien toch maar eens sportief op de fiets of een weekendje er tussenuit naar Zoutelande. Dank aan allen die hebben meegeholpen bij de voorbereiding van deze dienst, in het bijzonder dank aan dhr. en mw. Bevelander en aan de bakker(s) van de lekkernijen!

Meeleven: Bij Geerd en Tamara Dijkstra is op 22 juni een zoontje geboren. Hij heeft de prachtige naam ‘Tim’ ontvangen. Een geschenk uit Gods hand. We wensen Geerd en Tamara en de kinderen Gods zegen toe.

 

Vakantie predikant: Van 16 juli t/m 3 augustus hoop ik een poosje met vakantie te zijn. Bij dringende zaken kunt u in deze periode contact opnemen met de scriba of de wijkouderling.

 

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Ten slotte:

Op 28 juni kwam via de media het bericht tot ons dat ds. Klaas Hendrikse op 70-jarige leeftijd is overleden. Dat nieuws schokte mij, want enkele maanden daarvoor waren we nog te gast bij omroep Zeeland. Zijn geliefden en gemeente troost en kracht toegewenst.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

ds. Edwin Groot Karsijn

Dienst op locatie: Aanstaande zondag 1 juli zal er een dienst op locatie gehouden worden. Deze gezinsdienst zal zijn aan de Florisweg 6 bij de familie Bevelander. Aanvang 10.00 uur. Ik hoop zelf in deze dienst voor te gaan. Omdat Concert at Sea ook in dit weekend valt, is het thema van de dienst Thank God for music. We mogen God danken voor het wonder van muziek. We zullen in de liederen en in de verkondiging bij dit thema stilstaan. U en jij bent van harte welkom!

Activiteitenagenda:

Zondag 1 juli

 - 10.00 uur: dienst op locatie (Florisweg 6)

Vrijdag 31 augustus

 - 18.00-20.30 uur: kerkuiltjes

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Ten slotte: De zomervakantie staat weer voor de deur. Van 16 juli t/m 3 augustus hoop ik er zelf een poosje tussenuit te zijn. Bij dringende zaken kunt u in deze periode contact opnemen met onze scriba of met uw wijkouderling. Ik wens u allen alvast een goede zomer toe.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Edwin Groot Karsijn