Terugblik op de kerkdiensten: Op 10 februari luisterden we naar onze eigen dominee in een dienst waarin ambtsdragers werden (her)bevestigd en werd afscheid genomen van onze scriba. De schriftlezing was uit Lukas 10: 38-42, het verhaal van Maria en Martha. In wie herkennen we onszelf? Als Jezus langskomt, gaat Martha meteen aan het werk om de gasten van eten en drinken te voorzien en Maria gaat aan de voeten van Jezus zitten, om te luisteren naar zijn verhalen, als een vrouwelijke discipel. Dat was voor die tijd niet vanzelfsprekend. Aan de voeten van Jezus is iedereen welkom. Het is goed om aan de voeten van Jezus te zitten, dat kunnen we zelf ook doen, door wekelijks naar de kerk te komen, door in de bijbel te lezen, een moment rust te zoeken op de dag en / of je aan te melden bij de podcast van de EO: “Eerst dit”. Natuurlijk moeten er ook dingen gebeuren, maar we zijn meer Martha, dan Maria, maar vind daar een goede balans in! Zouden we met al onze drukdoenerij het meest wezenlijke van het leven niet kwijtraken? En is het nu zo dat we weinig bidden omdat we druk zijn, of is het omgekeerd: we zijn druk omdat we weinig bidden? Zoals iemand ooit zei: 'Wie geen tijd neemt om te bidden, zal tijd verliezen. Maar wie zijn tijd verliest in gebed, zal tijd winnen.'
Op 17 februari kregen we les van dominee van der Aa uit Waalwijk. Hij las ons het verhaal uit Lukas 2: 40-52, van Jezus in de tempel op 12 jarige leeftijd. Waarom staan er zo weinig verhalen in de bijbel van Jezus op jongere leeftijd? Het is blijkbaar niet nodig geweest om het op te schrijven. Waarom dit verhaal dan wel? De jaarlijkse reis (opgaan) betekend wel dat men genoeg geld had om dat te doen. Hij doet dat uit gewoonte, zoals we gewoon zijn om naar de kerk te gaan. Een goede gewoonte! Jezus is nog maar 12, dus geen 13 de leeftijd dat je bar mitswa doet. Hij weet al zoveel en stelt goede vragen. Na 3 dagen hadden Jozef en Maria hem gevonden. Drie een bijzonder getal. Breek deze tempel af, Ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Dit is een lijdensverhaal. Het lammetje draagt de schuld. Ons lam dat geslacht is tot een volkomen verzoening van al onze zonden: lof zij het Lam!

Meeleven: We bidden voor Gods nabijheid, bij diegenen die in het ziekenhuis verblijven, thuis zorg nodig hebben of wachten op een uitslag van een onderzoek. We kennen allemaal mensen in onze (kerkelijke) gemeente. Geef elkaar steun, heb uw naaste lief als uzelf.

Activiteitenagenda:
Vrijdag 22 februari
- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes
Maandag 4 maart
- 19.00 – 20.00 uur: catechese
Dinsdag 5 maart
- 19.30 – 21.30 uur: groeigroep

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: De komende weken weer bekende gezichten op de preekstoel, aanstaande zondag dominee Meeuwissen uit Sint-Maartensdijk en de week erna de heer Riemens uit Arnemuiden. De dienst van 3 maart zal ook uitgezonden worden door radio Schouwen-Duiveland, zodat het hele eiland mee kan genieten van onze dienst! Helaas kunnen de luisteraars niet mee genieten van de koffie, die we na deze dienst drinken in ’t Kerkerf. Maar weet u welkom!

Ten slotte: Een lied uit de dienst van afgelopen zondag (Psalm 119:37)

Hoe lief heb ik uw wet, ik denk eraan
de ganse dag en zal mij daaraan houden.
Zo word ik wijzer dan die mij weerstaan.
Omdat ik op uw woorden steeds vertrouwde,
doe ik mijn leraars zelfs verwonderd staan
en overtref ik de beroemdste ouden.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: Op de laatste zondag van januari leidde ds. Westerneng de dienst en sprak over het bekende verhaal uit Marcus 2; ‘Vier mannen en een zieke vriend’. Wat een vertrouwen hadden deze vrienden in de Here Jezus! We mogen hen als voorbeeld zien! Laten ook wij van harte meeleven met onze zieken en hen biddend toevertrouwen aan de hemelse Vader. Wat fijn dat er zoveel kinderen in de kerk waren, daar mogen we dankbaar voor zijn. En ’t was feest met Aart-Jan achter het orgel!
Afgelopen zondag beleefden we een stijlvolle avondmaalsdienst, geleid door ds. Slingerland. Een bijzondere preek over genade en zonde (Psalm 51) mochten we beluisteren. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal werd de door hem meegebrachte zwarte doos bedekt door wit linnen als witte sneeuw op de zwarte aarde. Prachtig beeld van de vergeving van zonden…. Dank aan onze trouwe Kees van Felius achter het orgel!

Kerkenraad: Op zondag 10 februari zal ouderling-scriba H.D. (Hubrina) de Vlieger-Landman afscheid nemen. Acht jaar lang heeft ze de gemeente gediend als ouderling, de laatste vier jaren als scriba. We zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd!
Herbevestigd zullen worden ouderling-kerkrentmeester M.J. (Marja) Huisman die inmiddels ook scriba is, en ouderling S.L. (Steef) van der Wekken.
Er is dankbaarheid nu mevrouw K. (Krijna) van de Panne-den Boer (Tellersweg 13) bereid is gevonden om als ouderling toe te treden tot de kerkenraad. Eventuele bezwaren, schriftelijk en ondertekend, kunnen tot en met vrijdag 8 februari ingediend worden bij de kerkenraad. Wanneer deze niet binnenkomen, zal ook zij aanstaande zondag worden bevestigd. Bijzonder, en het mag ons dankbaar stemmen, dat de kerkenraad met tien personen dan weer compleet is. Soli Deo Gloria!

Vakantie predikant: Van 13 tot en met 20 februari hoopt onze predikant met zijn echtgenote een weekje ertussenuit te gaan. Mocht er in deze periode sprake zijn van nood, dan kunt u dit kenbaar maken bij één van de kerkenraadsleden. Wij wensen ds. Edwin en Elselien een heerlijke, welverdiende, vakantieweek toe, vol rust en ontspanning!

Meeleven: Feest werd gevierd in het gezin van ons trouwe kostersechtpaar Krijn en Martha Stouten-Voshol (Vuuf gemeten 2, 4321 BC). Krijn en Martha waren op 1 februari jl. 45 jaar getrouwd! Prachtige en moeilijke tijden hebben ze meegemaakt. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods liefdevolle nabijheid toe voor de komende tijd! Verder hopen we hen nog lang te mogen zien als dorpelwachters van onze gemeente!
In de kerk hebben we zondag gebeden voor Leonie en Sjaak Berrevoets-van Loo (Zuidkerkestraat 5, 4321 BB) omdat de vader van Leonie, de op ons eiland bekende Joop van Loo, plotseling uit dit aardse leven is weggenomen. Troost en kracht van Boven toegewenst!
Volgende week moet onze trouwe zuster C.E. (Catrien) van den Hoek-Ooms (Taaijersweg 14, 4321 TS) naar het ziekenhuis voor een operatie. Even een kaartje op de post voor haar? Gods nabijheid en een voorspoedig herstel wensen we haar toe!
Naast de gemeenteleden die we noemden denken we aan allen met vreugde, verdriet, ziekte en zorgen. Laten we voor elkaar bidden en met elkaar meeleven!

Agenda:
18-02 (19.00): Catechese
19-02 (09.30): Israëlkring
19-02 (19.30): Groeigroep
22-02 (19.00): Kerkuiltjes
04-03 (19.00): Catechese
05-03 (19.30): Groeigroep

Sparen: Wat komen er veel spulletjes binnen voor de goede doelen! Veel dank daarvoor! Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen en DE-punten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Komende zondag zal de dienst worden geleid door onze eigen predikant en dat is altijd fijn! Er wordt afscheid genomen van onze scriba en er zullen kerkenraadsleden (her)bevestigd. Het zou mooi zijn als velen om hen heen staan op deze bijzondere dag voor onze gemeente. We hopen op een dienst vol zegen en daar mag u van tevoren zelf ook om bidden….Fijn dat organist Philip weer eens onder ons zal zijn.
Een week later hopen we ds. Van der Aa weer te mogen begroeten. Als kind kwam hij regelmatig in Kerkwerve, bij oom Dingeman en tante Nellie Ringelberg aan de Ring en later aan de Weelweg. Onze ‘huisorganist’ zal voor de muzikale begeleiding zorgen.
Wat is er beter om op zondagmorgen (maar ook door de week) te zitten aan de voeten van Jezus…. Om Zijn goede woorden te hoorden die richting geven aan ons leven. Weet u welkom!

Tenslotte: De volgende woorden mogen vertrouwen en houvast geven:
“Gisteren is voorbij, morgen moet nog komen, vandaag zorgt God!”

Hartelijke groeten!
Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten: Op 13 januari luisterden we vol aandacht naar dominee A.H. Groen, hij las uit Mattheüs 5:1-11 uit NBG 1951, over de zaligsprekingen aan het begin van de bergrede. Het zijn 3 groepen van drie, net als het “Onze Vader”. Het lijken mooie woorden, maar als je ze goed leest, ben je zalig als je treurt, ben je gelukkig als je verdriet hebt? Wat vinden wij zalig? Jezus’ woorden waren van een andere wereld. Zalig heeft met de hemel te maken, je bent tot een zegen. Jezus doet een deur voor je open, je hoeft niet alles te weten, durf te treuren, durf te huilen. Laat de Geest in je regeren, we zijn leerling, Hij is de meester. Met Jezus wordt u leven niet gemakkelijker, maar wel zinvoller. Zalig ben je als je achter Jezus aangaat en Hem voor laat gaan.
Afgelopen zondag 20 januari hadden we een fijne jeugddienst onder leiding van onze eigen dominee. Tijdens de catechese bedacht en uitgewerkt: “Welke kleding draag jij?” Alies speelde een lied op het orgel, Roosmarijne las de geloofsbelijdenis voor, Quinten deed een schriftlezing, Sophie (en Nicole) bedankt voor de bediening van de powerpoint en Indy en Amy collecteerden voor SAVE van Kerken in Actie, zodat meer kinderen naar school kunnen, in plaats van te moeten werken. Naar aanleiding van Deuteronomium 10:17-20 en Markus 12:38 – 13:2 ging de preek over: waar komt jouw kleding vandaan, uit welk land? Hebben daar kinderen aan gewerkt? We moeten naast God ook onze naaste liefhebben, dat kan (ook) door kleding te dragen die niet gemaakt is door kinderen. Vraag eens in de winkel waar je je kleding koopt, waar het vandaan komt, wie het heeft gemaakt. Zoek vooraf naar informatie op internet: rankabrand.nl, fairwear.org of kerkinactie.nl/save. Ook al lijkt het maar een druppel op de gloeiende plaat, God maakt het een waterval op de gloeiende plaat!

Voorgegaan: Op 7 januari jl. is vrij onverwacht ons oud-gemeentelid Jan Landman overleden op 81-jarige leeftijd. Hij groeide op in Kerkwerve. In 1967 trouwde hij met Adrie van der Werf. Ze woonden in ‘De Wijk’, kregen drie kinderen en genoten jarenlang aan Ring 12, de voormalige pastorie. De laatste jaren woonde het echtpaar Landman te Zierikzee. Jan Landman heeft veel betekend voor de Hervormde gemeente van Kerkwerve. Hij was verschillende jaren kerkvoogd en was vele jaren ‘ontvanger’ van de kerkvoogdij. Op 12 januari werd een dankdienst voor zijn leven gehouden in de dorpskerk, geleid door mevr. ds. Riedijk. Troost werd gezocht in Mattheüs 11: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” We wensen de familie Landman en in het bijzonder onze scriba en haar gezin, troost en kracht van de hemelse Vader toe.
Op 10 januari jl. is ons gemeentelid Adriaantje Pieternella de Wit-van Westenbrugge op 95-jarige leeftijd uit het aardse leven weggenomen. Ze werd geboren in het ziekenhuis te Noordgouwe en in de dorpskerk gedoopt op 16 maart 1924. Ze groeide op te Moriaanshoofd. Ze trouwde in 1946 met Leendert Jan de Wit en het gezin kwam in 1955 wonen aan Ring 2 waar Jaantje de Wit 61 jaar mocht wonen. Na een ziekenhuisopname werd haar nieuwe thuis ‘De Wieken’ te Zierikzee waar ze nog een paar goede jaren mocht beleven. Ze zag het als extra tijd. Op 15 januari namen haar vier kinderen en partners, de klein- en achterkleinkinderen afscheid van moeder en oma in een goede afscheidsdienst in de dorpskerk, geleid door ds. Groot Karsijn. Hij sprak over Prediker 3: “Alles heeft zijn tijd”. We wensen de familie de Wit en allen die bedroefd zijn om het heengaan van Jaantje de Wit-van Westenbrugge veel sterkte en kracht van Boven toe.

Meeleven: We kennen allen mensen in de familie, in de (kerkelijke) gemeente, die op wat voor manier dan ook hulp kunnen gebruiken, ga langs, bel op, stuur een kaartje en blijf bidden. Het helpt!

Activiteitenagenda:
Woensdag 30 januari
- 19.00 – 21.30 uur: Ring Schouwen-Duiveland en Tholen
Maandag 4 februari
- 19.00 – 20.00 uur: Catechisatie
Dinsdag 5 februari
- 19.30 – 21.30 uur: Groeigroep

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondagen bekende voorgangers op de preekstoel, komt allen tezamen in Gods huis, om gezamenlijk achter Jezus aan te gaan met de goede boodschap op zak.

Ten slotte: Het nieuwe jaar is al weer even bezig en dat betekent ook dat we weer langs komen met de vraag of u onze kerk (ook) financieel wil (blijven) steunen. U heeft daarvoor van de week een brief in de bus gekregen: “Geef voor je kerk” Volgende week komen we langs om uw antwoord op te halen. Wilt u het klaarzetten a.u.b.?

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke (en Henk Kesteloo)

%MCEPASTEBIN%

Terugblik op de kerkdiensten: Op 2 december luisterden we naar Peter Riemens. Hij las uit Genesis 35:1-22 en 1 Timotheüs 1:12-17. Jakob heeft vaak moeten vluchten. Na 20 jaar komt hij weer terug naar Israël. God neemt weer initiatief en Jakob gaat weer terug naar Bethel. De Here zegent Jakob en geeft hem zijn nieuwe naam Israël. Bij God mag je altijd opnieuw beginnen! Op tweede advent ontvingen we de classis predikant A.P. van der Maas uit Wemeldinge. Hij vertelde over Maria naar aanleiding van Lucas 1: 26 – 38: Gabriël ontmoet Maria, wie is Maria? Wat is haar betekenis? Zij is de moeder van de Heer. Ze draagt Hem, ze baart Hem, brengt Hem groot en laat Hem los. Hoe bereid je je voor op de komst van Jezus? Je geloof mag je laten zien, Christus wil op de wereld zijn, het licht verspreiden. Opgroeien kost bloed, zweet en tranen, hoe gaat het met het (op)voeden van ons geloof? Maria moet Hem loslaten. Maria de moeder aller gelovigen. Iedere moeder moet zijn kind een keer loslaten. We moeten Christus loslaten, het draait niet om Christus maar het gaat om het mens zijn, het gaat om de schepping, de aarde. Dat vierden we in het Heilig avondmaal! Afgelopen zondag stond dominee P. de Graaf op de preekstoel, hij las Openbaringen 10 met ons. We zijn onderweg naar de geboorte van Jezus, maar we zijn ‘volwassen’ en weten dat Jezus al geboren is. Waarom geloven we in dat kind? Omdat Hij terug komt als Koning. De rode draad in de Bijbel is dat God de wereld in zijn handen heeft, er is een God die het kwade zal overwinnen door het goede! Johannes heeft dat gezien. Jezus komt terug op de wolken van de hemel, als de zevende engel op de bazuin blaast.

Meeleven: Er zijn zieken in de gemeente, bid voor hen. Ook op het dorp en in de polder kennen we mensen die problemen hebben, ga eens langs, stuur een kaartje, wees een lichtdrager van God.

Oliebollenactie: Vorige week heeft u naast de Elisabeth bode ook een bestelbriefje ontvangen voor de oliebollen / appelbeignets. Voorkom teleurstelling en bestel ze! Ze worden met liefde voor u gebakken en u helpt ook de kerk er mee!

Activiteitenagenda:
Zaterdag 22 december
- 20.00 uur: Kerstconcert door Marlotte van ’t Hoff en Jurgen van Oostenbrugge
Maandag 7 januari
- 19.00 – 20.00 uur: Catechisatie
Dinsdag 8 januari
- 19.30 – 21.30 uur: Groeigroep
Vrijdag 11 januari
- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Er volgen vele diensten de komende weken, zoals u gewend bent in de kerstperiode. Weet u welkom, u ontvangt er een goede boodschap, het evangelie.

Ten slotte: (uit de dienst van 2 december voor de dienst van 9 december)
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke

Terugblik op de kerkdiensten: Wat een goede dienst mochten we beleven met onze vorige herder en leraar ds. De Rooij. Hij preekte over Openbaring 5. Wanneer we de volgende vier kernwoorden lezen komt de boeiende en actuele preek vanzelf terug: troon, boekrol, leeuw en lam! Een boodschap met perspectief! We genoten van prachtig orgelspel van onze ‘huisorganist’ Adriaan. Soli Deo Gloria!
Op Eeuwigheidszondag noemden we nog eenmaal de naam van Maria Joppa Hendrikse-Hagesteijn (bijna 94 jaar) die ons in het afgelopen jaar is ontvallen. Achterkleindochter Femke stak ter nagedachtenis een kaars aan. We mogen dankbaar zijn dat wij dit bericht nog kunnen lezen. Wij leven nog in genadetijd en wij hebben de mogelijkheid om ons naar onze Schepper toe te keren om dankbaar voor Hem te leven!
Het was een stijlvolle dienst, geleid door onze predikant, met een goede preek over de gelijkenis van de talenten (Mattheus 25) en schitterend orgelspel van ‘onze’ Aart-Jan! Na de dienst mochten we elkaar ontmoeten in een goed gevuld Kerkerf.

Meeleven: Allereerst denken we aan de familie C. den Hoed-Bom (Oude Hoofdweg 1, 4321 SP) en de familie D.A. van den Hoek-Driesprong (Brasweg 2, 4321 TB), in rouw om het overlijden van een moeder en oma. Ook zijn onze gedachten bij de familie van der Have van wie zus, schoonzus en tante Adrie is heengegaan. We wensen allen die verdrietig zijn kracht en troost van Boven toe!
In de kerk hebben we gebeden voor mevrouw A.E. (Xandra) Francke-Ackema (Vloedstraat 2, 4321 AN) die het niet gemakkelijk heeft. Mevrouw J.P. (Jopie) Kouwenberg-Bevelander (Vloedstraat 31, 4321 AM) zal op 5 december een knieoperatie ondergaan. We denken hen en aan andere gemeenteleden en dorpsgenoten die het moeilijk hebben en aan hen die hen met liefde omringen. Laten we voor elkaar bidden en met elkaar meeleven!

Ambtsdragersverkiezing: Op zondag 18 november konden de aanwezige gemeenteleden een nieuwe ouderling-scriba kiezen. Op het tal stonden zr. K. (Krijna) van de Panne-den Boer en br. H.A. (Henk) Kesteloo. Laatstgenoemde werd, zo meldde de kerkenraad, door God geroepen, door de gemeenteleden gekozen en door de kerkenraad benoemd. Omdat hij deze benoeming niet heeft kunnen aanvaarden gaat de kerkenraad nu zelf op zoek naar een ouderling-scriba. Mag de vervulling van de vacature een plaats hebben in uw gebed?

Avondmaalscollecte: Op de 2e zondag van Advent mogen we het Heilig Avondmaal vieren in een dienst die geleid wordt door de nieuwe classispredikant. Wat een genade dat Jezus het heeft goedgemaakt tussen Zijn Vader en ons. Alles wat we bezitten hebben we van Hem gekregen. Dankbaar mogen we onze gaven schenken voor de ZOA, een christelijke organisatie die momenteel druk bezig is in het zwaar getroffen Jemen. Door een alles vernietigende oorlog dreigen 14 miljoen Jemenieten van honger te sterven. 85000(!) kinderen zijn reeds gestorven. Doet dit bericht ons nog iets…? Laten we bijdragen aan tekenen van hoop en herstel! Samen gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om recht te doen en trouw te zijn aan kwetsbare mensen.

Kerstconcert: Op zaterdag 22 december zal in de kerk een kerstconcert worden gehouden waaraan Marlotte van ’t Hoff medewerking zal verlenen. Het concert vangt aan om 20 uur. Iedereen is van harte welkom!

Kinderkerstfeest: Op de zondag van 4e Advent, 23 december, zal ’s avonds het kinderkerstfeest plaatshebben. We mogen dankbaar zijn dat we elke zondag nog kinderen in ons midden hebben. Laten we tijdens bovengenoemd feest onze belangstelling tonen en blij zijn met onze jongste gemeenteleden!

Agenda:
10-12 (19.00): Catechese
11-12 (19.30): Groeigroep
22-12 (20.00): Kerstconcert
23-12: Kinderkerstfeest

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Zondag aanstaande begint de Adventstijd. De komende vier zondagen zullen verschillende kinderen uit de gemeente een Adventskaars ontsteken. Buiten en in de wereld is het donker, in de kerk wordt het steeds lichter en zien we uit naar de (weder)komst van het Licht der Wereld. Komt u meevieren in deze verwachtingsvolle tijd?!

Tenslotte een enkel woord van Arie Maasland:
“Ligt soms je weg vol stenen,
met akelige randen,
dan stuurt God hemelboden,
ze dragen je op handen!”
Wij hopen dat u dit mag ervaren in uw leven!

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo