Diaconie IBAN: NL42RABO0373737971
Kerk IBAN: NL82RABO0375108831
Denkt u ook aan een gift voor de bloemen en de zending? Hartelijk dank.

---

Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is dankbaar dat Dhr. J. Francke (ouderling-kerkrentmeester), Mw. C.M. Dicou-van der Have (diaken) en Dhr. H.R. Hartman (ouderling) in de dienst van 23 januari 2022 in hun ambt zijn bevestigd.

nieuwe KR leden en domine smink      3 nieuwe kerkenraadsleden 2022

Het was een mooie dienst waarin we ook afscheid namen van onze oude kerkraadsleden mw. F. van den Hoek-Houmes (ouderling) en mw. J. Bil-Joolink (diaken) en dhr. A. Sandee (ouderling-Kerkrentmeester)

Helaas heeft dhr. M.C. de Vlieger bedankt voor zijn benoeming tot ouderling. De kerkenraad beraadt zich over de twee nog openstaande vacatures van ouderling.

Mag de vorming van een voltallige kerkenraad en de beroeping van een nieuwe predikant een plaats in uw gebeden hebben?

---

Geef vandaag voor de kerk van morgen: Actie Kerkbalans 2022 komt eraan!

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze Protestantse gemeente Kerkwerve een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 24 januari komt een vrijwilliger het antwoordstrookje bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op bovengenoemde bankrekeningnummers, deze staan ook in het Kerkgeluid vermeld. Als er gemeenteleden zijn die willen helpen met rondbrengen en ophalenvan de kerkbalansbrieven laat het weten aan een van de kerkrentmeesters.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!

---

Het CIO (Interkerkelijk contact in overheidszaken) en de landelijke PKN de plaatselijke kerken hebben het dringend advies gegeven zich te houden aan de landelijke regels die op dit moment gelden voor heel onze samenleving.

Ook onze classis predikant ds. A. van der Maas adviseert opnieuw dringend  over te gaan -indien mogelijk- op online kerkdiensten zonder kerkgangers.

Onze kerkenraad heeft besloten dat met ingang van zondag 23 januari 2022 in onze kerk weer diensten zullen worden gehouden. De alom bekende coronareglementen zoals onder nader beschreven zijn onverminderd van kracht.

Wij hopen dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in onze eigen dorpskerk.

Zoals Sytse de Vries schrijft in één van zijn liederen:

Hoe diep ook het duister waarin HIJ verschijnt,

Zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.

HIJ is ons tot lichtbron in donkere nacht.

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

 ----

Update corona maatregelen

Als kerkenraad sluiten wij ons aan bij het advies landelijke PKN en van de CIO, dat wanneer wij een Eredienst hebben wij ons aan de navolgende regels houden:
- U meld zich op de voorafgaande vrijdagavond aan de Eredienst zoals in het dienstrooster op de site vermeldt staat.
- We houden 1,5 mtr. afstand tot elkaar (uiteraard gezinnen uitgezonderd).
- Elke zondag zijn er twee coördinatoren aanwezig om u welkom te heten en u een plaats te wijzen.
- Er worden banken overgeslagen, u kunt gaan zitten waar de groene 'Welkom' bordjes liggen en schuift u zover mogelijk bij het gangpad vandaan.
- Wij vragen u om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
- Beide ingangen blijven in gebruik. De gemeenteleden die links langs de muur willen zitten, vanaf de hoofdingang gerekend, kunnen de kerk binnenkomen en verlaten via de zijingang bij de keuken.

- Houdt u bij het in- en uitgaan van de kerk rekening met elkaar en ontsmet uw handen.
- De algemeen geldende regels blijven belangrijk: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen en schud geen handen.

We hopen elkaar spoedig weer in de Erediensten te kunnen ontmoeten.

---

Meeleven:

In onze gemeente zijn er zieken, mensen die geopereerd zjin, wachten op onderzoeken en/of uitslagen, rouwenden, maar ook mensen die het geestelijk zwaar hebben of de gewoonlijke contacten van familie, vrienden of bekenden rond hen heen moeten missen. Gedenk hen in uw gebeden, stuur een kaartje, probeer rond hen heen te staan in deze moeilijke tijd.

---
Heeft u behoefte aan pastorale zorg, een praatje of aan een luisterend oor?

U kunt dan altijd de ouderling bellen of dominee J. Smink. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Bel gerust!

Krijna van de Panne 0111 – 67 14 74

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Grijpt u bijvoorbeeld al een paar keer mis naar een bepaalde boodschap? Heeft u iets nodig? Kunt u wel een paar extra handen gebruiken? Dan kunt u contact opnemen met één van onze diakenen.

Bouw Post 06 15 47 61 58

Peter Vader 0111 - 41 47 63

---

Inloggen:

Om de afgeschermde delen van de site te zien maakt u eerst een account aan. Pas dan kan de websitebeheerder u toegang geven.

------

Omzien:

Zie naar elkaar om en wanneer je weet dat iemand geen smartphone of computerkennis heeft, stel hem of haar dan telefonisch op de hoogte van de actuele informatie.

------

Ondanks de laatste maatregelen van de overheid wordt het inzamelen van de boeken en actiedagspullen niet opgestart. Bellen om spullen op te halen is ook niet mogelijk.