Terugblik op de kerkdiensten:
Ds. Van Vliet preekte over de doop van Jezus. Door Gods liefde zijn we opgenomen in Zijn verbond! De weg van de Vader is barmhartigheid en vergeving. Wat zou de wereld er anders uitzien wanneer wij elke dag iets doen met deze twee woorden. Het is van groot belang om de wereld om ons heen iets te laten zien van de liefde van Jezus. Daarom is het ook van groot belang om royaal bij te dragen aan Kerkbalans…

Wat heerlijk om met zovelen bij elkaar te zijn afgelopen zondag! We vierden een mooie dienst, geleid door onze ds. Groot Karsijn. Hij sprak over de roeping van Samuël. Wat is onze roeping? Naar welke stem(men) luisteren wij in ons leven? Het is goed om te luisteren naar de stem van God. Daarom is het belangrijk om trouw te zijn onder de bediening van het Woord (de kerkgang), het lezen van de Bijbel en  het contact met onze Schepper door gebed. ‘Huiswerk’ genoeg!

Geboren: Op vrijdag 10 januari werd in het gezin van Wilco en Anne-Marie Bolkenbaas-Hermus (Arkelweg 1, 4321 TV) een zoon geboren; Julian Bertus Jan. Wat zullen Willianne en de grote broers Willem-Jan en Niels blij zijn met dit kleine broertje! We wensen hen en de familie van harte geluk met dit prachtige geschenk van God! Ze lieten op het geboortekaartje schrijven “Gevoelens kun je niet verwoorden zodra je je kindje in handen houdt. Je kunt slechts blij en dankbaar zijn dat zoiets moois je wordt toevertrouwd”. We bidden dat de kleine Julian zijn Schepper mag leren kennen. Sturen we een felicitatie aan dit blijde gezin?!

Voorgegaan: Op zondag 12 januari is, vrij onverwacht, ons gemeentelid Leo Broekhuizen, op 90-jarige leeftijd, Thuisgekomen bij zijn Schepper. Hij was sinds 12 juni 2011 weduwnaar van Jacoba Dubbelaar. Daarna werd de heer Broekhuizen een trouw kerkganger, hij zat steevast op de achterste middenbank. De laatste jaren werd hij liefdevol verzorgd in Nieuw Sandenburgh te Veere. Hij was heel dankbaar voor alle goede zorgen en iedereen die langskwam groette hem met “Hallo Leo!”. Het zorgcentrum heeft kort geleden nog het “Leo Broekhuizenplein” in gebruik genomen met een heus naambord. Acht maanden geleden moest hij afscheid nemen van zijn enige zoon Maljart. Het lichaam van onze broeder in het geloof is op donderdag 16 januari jl., in besloten familiekring, gezaaid in Gods akker te Kerkwerve. Ds. Groot Karsijn heeft de plechtigheid geleid. Wilt u meeleven met de familie, dan volgt hier het adres: familie Broekhuizen, Turelureweg 8, 4321 TM Kerkwerve.

Beroep: Onze predikant, ds. H.G.W. Groot Karsijn, heeft een beroep ontvangen van de Gereformeerde kerk te Herwijnen. Hij schrijft er zelf het volgende over: “De afgelopen tijd zijn we in gesprek geweest met de beroepingscommissie van de Gereformeerde kerk in Herwijnen. Op 11 januari is er een beroep uitgebracht door deze gemeente en dit beroep hebben we aangenomen. Met grote dankbaarheid en vreugde mogen we terugkijken op de tijd in Oosterland en in Kerkwerve. En met vertrouwen op de weg die de Here God met ons voorheeft zien we uit naar dat wat komen gaat. Op dit moment is het nog niet precies bekend wanneer we hier afscheid zullen gaan nemen. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Met hartelijke groet, ook namens Elselien. ds. Edwin Groot Karsijn”
We wensen het predikantsgezin Gods zegen toe voor de toekomst! Ga met God en Hij zal met jullie zijn!

Kerkenraad: Groot is de dankbaarheid dat de broeders B. Post en J.H. van Vossen bereid zijn gevonden respectievelijk  het ambt van diaken en ouderling-kerkrentmeester te gaan vervullen. Eventuele bezwaren kunt u indienen tot 26 januari. Dit kan middels een handgeschreven briefje in de brievenbus aan het Kerkerf.
Daarna hoort u wanneer de bevestiging zal plaatsvinden. In deze dienst zal dan ook afscheid worden genomen van diaken L.K. Berrevoets-van Loo en ouderling J. Francke.

Meeleven: Afgelopen zondag bespeelde Matthijs Mijnders het orgel. Een dag daarvoor werd het lichaam van zijn moeder, Jana Mijnders-Melissant, gezaaid in de aarde te Stellendam. Ze bereikte de mooie leeftijd van ruim 94 jaar. We hebben voor Matthijs gebeden om troost in dit verdriet. Ook diverse gemeenteleden moesten afscheid nemen van een geliefde, in onze ogen te jong…. Gods troostende nabijheid toegewenst!

Kerkbalans: U zult inmiddels een brief ontvangen hebben van onze ijverige kerkrentmeesters. Aan hen de zware taak om elk jaar het werk in de kerkelijke gemeente financieel rond te krijgen. We hebben een fijne predikant, elke week kan er (nog) een kerkdienst worden belegd, er komen organisten en vaak gastvoor-gangers, er moet regelmatig onderhoud worden gepleegd aan de kerkelijke gebouwen…. Wilt de brief goed lezen voordat u opschrijft welk bedrag u voor het kerkenwerk over hebt? Kerkbalans is de grootste bron van inkomsten voor onze gemeente! Binnenkort wordt uw antwoord opgehaald door de kerkenraadsleden. Wat zou het mooi zijn wanneer er een recordbedrag kan worden genoteerd in onze kleine gemeente. ‘Geef om je kerk!!’

Catechese: Op maandag 3 februari komt de jeugd uit de gemeente bijeen voor de catechese. Jullie worden verwacht om 19 uur in ’t Kerkerf. Willen de ouders hun kroost stimuleren? De bijeenkomsten onder leiding van onze enthousiaste predikant zijn uiterst belangrijk voor de toekomst!!

Actiedag: Op vrijdag 7 februari kunnen opnieuw bruikbare spullen worden gebracht voor de komende actiedag op 31 mei. Bent u al bezig met de schoonmaak of staan dingen in de weg….. U hebt nu de kans om grondig op te ruimen. En misschien levert het straks nog een leuk bedrag op voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Geld blijft nou eenmaal nodig om ‘de goede zaak’ draaiende te houden! Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). De spullen zullen dan bij u worden opgehaald. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de familie Post.

Zangdienst: Op zondag 9 februari wordt een zangdienst gehouden. U mag verzoeknummers indienen. Dat kan via de brievenbus aan het Kerkerf, liefst zo spoedig mogelijk!

Gesprekskring: Op woensdag 12 februari, om 19.45 uur, komt de gesprekskring voor de vierde maal bijeen. Fijn dat zoveel gemeenteleden hierbij aanwezig willen zijn! Er wordt gesproken over de kleine catechismus.

Kerkuiltjes: De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn op vrijdag 14 februari allemaal welkom in het Kerkerf. Het wordt vast een gezellige avond met de Kerkuiltjes. We wensen de leiding veel plezier en inspiratie!

Bij-Één: Een week later, op woensdag 19 februari, hoopt de vrouwenkring Bij-Één samen te komen ten huize van Rianne de Geus, Kerkweg 20.

Avondmaalscollecte: Op zondag 2 februari mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Op 1 februari 1953 zijn wij geholpen na de watersnood. Nu mogen wij daar helpen waar het nodig is. Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Momenteel worden ruim 68 kinderen opgevangen. Kebene voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding,  recreatie, en dergelijke.  Het doel is om aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een onafhankelijk leven in de toekomst. Jezus gaf Zijn lichaam en Zijn bloed voor ons. Laten we dankbaar offeren!!

Vooruitblik: We zien uit naar de komende diensten. Op de eerste zondag van februari mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Nogmaals, dat is niet bestemd voor goede mensen want wie is goed? We worden, door genade, uitgenodigd om deel te nemen. Jezus Zelf roept ons: Komt dan, want alle dingen zijn gereed!

Tenslotte: Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal:
“Zie je het brood en zie je de beker?
Denk dan aan Jezus hoe Hij aan het kruis
Zijn lichaam liet breken, Zijn bloed liet vergieten
om ook ons te brengen bij Vader Thuis!”

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo