Terugblik op de kerkdiensten: Op de laatste zondag van februari verkondigde mevr. ds. Meeuwissen het evangelie vanuit Psalm 138. We mogen vertrouwen op onze hemelse Vader. Soms is dat moeilijk maar de Heilige Geest wil ons hierbij helpen. God laat het werk van Zijn handen niet los! Dat heeft Hij al bewezen toen Zijn Zoon stierf op Golgotha. Liefde is sterker dan de dood! We mochten genieten van vrolijk orgelspel van Clemens Pronk!

Op de eerste zondag van de Lijdenstijd legde onze oud-pastor Riemens een gedeelte uit waar niet vaak uit wordt gepreekt, Zefanja 3. Het zat (en zit) niet goed tussen de Schepper en ons omdat we steeds andere wegen kiezen. Maar God, Hij zwijgt in Zijn liefde (vers 17). Willen we dat het goed komt tussen God en ons, dan moeten we zien op het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. We hébben een Verlosser nodig en Hij is gekomen! Aan ons de keus…. Laten we hier in de komende weken, tot en met Goede Vrijdag, daarmee bezig zijn!

Sinds kort hebben we minder dan honderd belijdende leden. Mooi dat bijna de helft aanwezig was in de kerk. We misten diverse gezinnen door de voorjaarsvakantie of ziekte. We hopen komende zondag iedereen weer te treffen in het Huis des Heren!

Na de dienst werden we ontvangen in een goed gevuld Kerkerf. Dank aan allen die gezorgd hebben voor koffie, thee, fris en iets lekkers erbij!

Omroep Schouwen-Duiveland: De gele bus stond op de Ring afgelopen zondag, medewerkers Kees en Ton hadden alles keurig voor elkaar. Het was nog even spannend of alles goed is doorgekomen omdat er gewerkt wordt in een nieuwe studio. We wensen allen die actief zijn bij genoemde omroep veel sterkte en plezier bij dit vrijwilligerswerk toe! Heel mooi dat er elke zondag aandacht is voor het Woord van onze God en dat veel mensen thuis op deze manier mee kunnen luisteren!

Kerkbalans: “Geef voor je kerk” is het thema van Kerkbalans 2019. De voorlopige opbrengst hiervan bedraagt € 21.350,-. Het bedrag wat is toegezegd ligt op hetzelfde niveau als vorig jaar, we bedanken een ieder die hieraan heeft bijgedragen! De kerkrentmeesters zijn blij met dit resultaat, we vertrouwen erop dat we ook dit jaar als kerk van betekenis kunnen zijn in onze dorpsgemeenschap.

Biddagcollecte: Volgende week zullen de kerkenraadsleden ons verblijden met de biddagbrief en een klein, bruin zakje. Ze hopen dit een week later op te halen en na telling van de oogst heel blij te zijn met het resultaat. Zullen we daar allemaal aan meehelpen? God geeft ons elke dag zoveel, laten we het zakje dankbaar en goed vullen zodat we kerkdiensten kunnen blijven houden in ons schone dorp!

Seniorenmiddag: De geplande seniorenmiddag van 13 maart wordt door privéomstandigheden bij de diaconie verzet naar woensdag 10 april aanstaande. U hoort daar spoedig meer van.

Meeleven: Zonder ditmaal namen te noemen vragen we u mee te willen leven met de mensen in dorp en gemeente die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Stuur een kaart, breng een bloemetje, leef mee en bid voor hen!

We zijn blij en dankbaar met hen die een mooi kroonjaar of een huwelijksjubileum mochten vieren. In Kerkgeluid staan de namen, maar u hebt hen vast al verrast met een vrolijke kaart….

Agenda:

15-03 (19.00): Kerkuiltjes

18-03 (19.00): Catechese

19-03 (19.30): Groeigroep

26-03 (09.30): Israëlkring

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Op zondag 17 maart mogen we in de dienst bidden voor het gewas (er wordt al gezaaid en gepoot), voor de arbeid van onze handen en voor de visserij. Onze eigen predikant hoopt voor te gaan en het koor Vooruitgang Zij Ons Streven uit Oosterland zal met en voor ons zingen. We bidden om en hopen op een mooie, drukbezochte dienst vol Geest en zegen! Komt u ook? U bent meer dan welkom!

Tenslotte: Een pennenvrucht van Arie Maasland:

‘God, maak mijn hart weer transparant en rein

en laat mijn geest opnieuw standvastig zijn.

Sluit mij niet buiten Uw aanwezigheid,

U en Uw Geest kan ik beslist niet kwijt!’

Een vriendelijke groet!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo