Terugblik op de kerkdiensten: Op de laatste zondag van januari leidde ds. Westerneng de dienst en sprak over het bekende verhaal uit Marcus 2; ‘Vier mannen en een zieke vriend’. Wat een vertrouwen hadden deze vrienden in de Here Jezus! We mogen hen als voorbeeld zien! Laten ook wij van harte meeleven met onze zieken en hen biddend toevertrouwen aan de hemelse Vader. Wat fijn dat er zoveel kinderen in de kerk waren, daar mogen we dankbaar voor zijn. En ’t was feest met Aart-Jan achter het orgel!
Afgelopen zondag beleefden we een stijlvolle avondmaalsdienst, geleid door ds. Slingerland. Een bijzondere preek over genade en zonde (Psalm 51) mochten we beluisteren. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal werd de door hem meegebrachte zwarte doos bedekt door wit linnen als witte sneeuw op de zwarte aarde. Prachtig beeld van de vergeving van zonden…. Dank aan onze trouwe Kees van Felius achter het orgel!

Kerkenraad: Op zondag 10 februari zal ouderling-scriba H.D. (Hubrina) de Vlieger-Landman afscheid nemen. Acht jaar lang heeft ze de gemeente gediend als ouderling, de laatste vier jaren als scriba. We zijn haar daarvoor veel dank verschuldigd!
Herbevestigd zullen worden ouderling-kerkrentmeester M.J. (Marja) Huisman die inmiddels ook scriba is, en ouderling S.L. (Steef) van der Wekken.
Er is dankbaarheid nu mevrouw K. (Krijna) van de Panne-den Boer (Tellersweg 13) bereid is gevonden om als ouderling toe te treden tot de kerkenraad. Eventuele bezwaren, schriftelijk en ondertekend, kunnen tot en met vrijdag 8 februari ingediend worden bij de kerkenraad. Wanneer deze niet binnenkomen, zal ook zij aanstaande zondag worden bevestigd. Bijzonder, en het mag ons dankbaar stemmen, dat de kerkenraad met tien personen dan weer compleet is. Soli Deo Gloria!

Vakantie predikant: Van 13 tot en met 20 februari hoopt onze predikant met zijn echtgenote een weekje ertussenuit te gaan. Mocht er in deze periode sprake zijn van nood, dan kunt u dit kenbaar maken bij één van de kerkenraadsleden. Wij wensen ds. Edwin en Elselien een heerlijke, welverdiende, vakantieweek toe, vol rust en ontspanning!

Meeleven: Feest werd gevierd in het gezin van ons trouwe kostersechtpaar Krijn en Martha Stouten-Voshol (Vuuf gemeten 2, 4321 BC). Krijn en Martha waren op 1 februari jl. 45 jaar getrouwd! Prachtige en moeilijke tijden hebben ze meegemaakt. We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods liefdevolle nabijheid toe voor de komende tijd! Verder hopen we hen nog lang te mogen zien als dorpelwachters van onze gemeente!
In de kerk hebben we zondag gebeden voor Leonie en Sjaak Berrevoets-van Loo (Zuidkerkestraat 5, 4321 BB) omdat de vader van Leonie, de op ons eiland bekende Joop van Loo, plotseling uit dit aardse leven is weggenomen. Troost en kracht van Boven toegewenst!
Volgende week moet onze trouwe zuster C.E. (Catrien) van den Hoek-Ooms (Taaijersweg 14, 4321 TS) naar het ziekenhuis voor een operatie. Even een kaartje op de post voor haar? Gods nabijheid en een voorspoedig herstel wensen we haar toe!
Naast de gemeenteleden die we noemden denken we aan allen met vreugde, verdriet, ziekte en zorgen. Laten we voor elkaar bidden en met elkaar meeleven!

Agenda:
18-02 (19.00): Catechese
19-02 (09.30): Israëlkring
19-02 (19.30): Groeigroep
22-02 (19.00): Kerkuiltjes
04-03 (19.00): Catechese
05-03 (19.30): Groeigroep

Sparen: Wat komen er veel spulletjes binnen voor de goede doelen! Veel dank daarvoor! Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen en DE-punten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Komende zondag zal de dienst worden geleid door onze eigen predikant en dat is altijd fijn! Er wordt afscheid genomen van onze scriba en er zullen kerkenraadsleden (her)bevestigd. Het zou mooi zijn als velen om hen heen staan op deze bijzondere dag voor onze gemeente. We hopen op een dienst vol zegen en daar mag u van tevoren zelf ook om bidden….Fijn dat organist Philip weer eens onder ons zal zijn.
Een week later hopen we ds. Van der Aa weer te mogen begroeten. Als kind kwam hij regelmatig in Kerkwerve, bij oom Dingeman en tante Nellie Ringelberg aan de Ring en later aan de Weelweg. Onze ‘huisorganist’ zal voor de muzikale begeleiding zorgen.
Wat is er beter om op zondagmorgen (maar ook door de week) te zitten aan de voeten van Jezus…. Om Zijn goede woorden te hoorden die richting geven aan ons leven. Weet u welkom!

Tenslotte: De volgende woorden mogen vertrouwen en houvast geven:
“Gisteren is voorbij, morgen moet nog komen, vandaag zorgt God!”

Hartelijke groeten!
Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo