Terugblik op de kerkdiensten: Wat een goede dienst mochten we beleven met onze vorige herder en leraar ds. De Rooij. Hij preekte over Openbaring 5. Wanneer we de volgende vier kernwoorden lezen komt de boeiende en actuele preek vanzelf terug: troon, boekrol, leeuw en lam! Een boodschap met perspectief! We genoten van prachtig orgelspel van onze ‘huisorganist’ Adriaan. Soli Deo Gloria!
Op Eeuwigheidszondag noemden we nog eenmaal de naam van Maria Joppa Hendrikse-Hagesteijn (bijna 94 jaar) die ons in het afgelopen jaar is ontvallen. Achterkleindochter Femke stak ter nagedachtenis een kaars aan. We mogen dankbaar zijn dat wij dit bericht nog kunnen lezen. Wij leven nog in genadetijd en wij hebben de mogelijkheid om ons naar onze Schepper toe te keren om dankbaar voor Hem te leven!
Het was een stijlvolle dienst, geleid door onze predikant, met een goede preek over de gelijkenis van de talenten (Mattheus 25) en schitterend orgelspel van ‘onze’ Aart-Jan! Na de dienst mochten we elkaar ontmoeten in een goed gevuld Kerkerf.

Meeleven: Allereerst denken we aan de familie C. den Hoed-Bom (Oude Hoofdweg 1, 4321 SP) en de familie D.A. van den Hoek-Driesprong (Brasweg 2, 4321 TB), in rouw om het overlijden van een moeder en oma. Ook zijn onze gedachten bij de familie van der Have van wie zus, schoonzus en tante Adrie is heengegaan. We wensen allen die verdrietig zijn kracht en troost van Boven toe!
In de kerk hebben we gebeden voor mevrouw A.E. (Xandra) Francke-Ackema (Vloedstraat 2, 4321 AN) die het niet gemakkelijk heeft. Mevrouw J.P. (Jopie) Kouwenberg-Bevelander (Vloedstraat 31, 4321 AM) zal op 5 december een knieoperatie ondergaan. We denken hen en aan andere gemeenteleden en dorpsgenoten die het moeilijk hebben en aan hen die hen met liefde omringen. Laten we voor elkaar bidden en met elkaar meeleven!

Ambtsdragersverkiezing: Op zondag 18 november konden de aanwezige gemeenteleden een nieuwe ouderling-scriba kiezen. Op het tal stonden zr. K. (Krijna) van de Panne-den Boer en br. H.A. (Henk) Kesteloo. Laatstgenoemde werd, zo meldde de kerkenraad, door God geroepen, door de gemeenteleden gekozen en door de kerkenraad benoemd. Omdat hij deze benoeming niet heeft kunnen aanvaarden gaat de kerkenraad nu zelf op zoek naar een ouderling-scriba. Mag de vervulling van de vacature een plaats hebben in uw gebed?

Avondmaalscollecte: Op de 2e zondag van Advent mogen we het Heilig Avondmaal vieren in een dienst die geleid wordt door de nieuwe classispredikant. Wat een genade dat Jezus het heeft goedgemaakt tussen Zijn Vader en ons. Alles wat we bezitten hebben we van Hem gekregen. Dankbaar mogen we onze gaven schenken voor de ZOA, een christelijke organisatie die momenteel druk bezig is in het zwaar getroffen Jemen. Door een alles vernietigende oorlog dreigen 14 miljoen Jemenieten van honger te sterven. 85000(!) kinderen zijn reeds gestorven. Doet dit bericht ons nog iets…? Laten we bijdragen aan tekenen van hoop en herstel! Samen gehoor geven aan de Bijbelse opdracht om recht te doen en trouw te zijn aan kwetsbare mensen.

Kerstconcert: Op zaterdag 22 december zal in de kerk een kerstconcert worden gehouden waaraan Marlotte van ’t Hoff medewerking zal verlenen. Het concert vangt aan om 20 uur. Iedereen is van harte welkom!

Kinderkerstfeest: Op de zondag van 4e Advent, 23 december, zal ’s avonds het kinderkerstfeest plaatshebben. We mogen dankbaar zijn dat we elke zondag nog kinderen in ons midden hebben. Laten we tijdens bovengenoemd feest onze belangstelling tonen en blij zijn met onze jongste gemeenteleden!

Agenda:
10-12 (19.00): Catechese
11-12 (19.30): Groeigroep
22-12 (20.00): Kerstconcert
23-12: Kinderkerstfeest

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Zondag aanstaande begint de Adventstijd. De komende vier zondagen zullen verschillende kinderen uit de gemeente een Adventskaars ontsteken. Buiten en in de wereld is het donker, in de kerk wordt het steeds lichter en zien we uit naar de (weder)komst van het Licht der Wereld. Komt u meevieren in deze verwachtingsvolle tijd?!

Tenslotte een enkel woord van Arie Maasland:
“Ligt soms je weg vol stenen,
met akelige randen,
dan stuurt God hemelboden,
ze dragen je op handen!”
Wij hopen dat u dit mag ervaren in uw leven!

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo