Terugblik op de kerkdiensten: Altijd fijn om onze eigen predikant in ons midden te hebben. Op 13 november is hij alweer twee jaar aan de gemeente verbonden… Hij preekte over Esther 9 en het thema was ‘Geweld in de Bijbel’. Veel mensen haken af van kerk en geloof vanwege het geweld in de Bijbel en in de wereld, alsof God dit zou willen…. Deze morgen werd duidelijk dat geweld en agressie soms nodig is. Ook moeten we de Bijbelverhalen in de goede context zien. Het belangrijkste is dat we letten op de levensweg die Jezus ging. Laten we navolgers van Hem zijn of worden! Mooi dat kerkgangers van 3 – 96½ jaar aanwezig waren. Laten we proberen de diensten trouw (zoals de oudste en de jongste doen!) bij te wonen!
Afgelopen zondag was ds. Meijer in ons midden. Hij drukte ons nog maar eens op het hart dat Jezus ons zoekt, net zoals hij ooit Zacheus zocht. We konden genieten van vrolijk orgelspel van Clemens Pronk, het was een goede dienst!

Radio: De dienst van 21 oktober was via Omroep Schouwen-Duiveland te beluisteren. In de bus op de Ring zaten ons gemeentelid Kees Berrevoets en Ton de Vlieger. We bedanken hen en alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat mensen die aan huis zijn gebonden het Woord kunnen horen op zondagmorgen!

Eilandelijk: We haasten ons om ds. J. van Belzen, die op 7 oktober afscheid nam van de Hervormde gemeente te Serooskerke, alle goeds en Gods zegen toe te wensen! Vlak voor Kerst hopen we hem in onze dorpskerk te mogen ontmoeten. We bidden dat Hervormd Seroos niet te lang herderloos blijft. In elk geval is de grote Herder altijd aanwezig!

Bijzondere verjaardag: Alweer een bijzondere verjaardag te melden. Op D.V. zondag 11 november hoopt mevrouw A.P. de Wit-van Westenbrugge (‘De Wieken’, Zierikzee) de zeer hoge leeftijd van 95 jaar te bereiken. We feliciteren haar van harte en wensen haar een mooie dag toe met kinderen, klein- en achterkleinkinderen en Gods nabijheid voor de komende tijd!

Meeleven: Ditmaal geen namen van gemeenteleden of dorpsgenoten. Maar…kent u iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken? Laat dan iets van u horen, het doet zó goed!

Ambtsdragersverkiezing: Nu mevrouw M.J. Post-Dalebout heeft gemeend te moeten bedanken voor haar verkiezing door de gemeente zoekt de kerkenraad verder naar een ouderling-scriba. Binnenkort horen we hier meer van! Wilt u meebidden voor onze herder èn kerkenraad zodat het werk in de gemeente goede voortgang kan hebben?!

Herfstfair: Afgelopen zaterdag kwamen tientallen mensen naar het Kerkerf om een kijkje te nemen op de Herfstfair die voor de tweede maal in de geschiedenis werd gehouden. Binnen kon iedereen genieten van een heerlijke herfstlunch, van prachtige herfststukjes en honderden boeken. Buiten de oliebollen en de vuurkorf waarboven de kinderen zelf broodjes konden bakken. Dank aan onze immer actieve activiteitencommissie en aan allen die aan deze herfstmarkt hebben meegewerkt! Een mooi bedrag werd ingezameld: € 850,-- en dat is ruim 30% meer dan vorig jaar!

Seniorenmiddag: Op woensdag 7 november wordt een seniorenmiddag gehouden in het Kerkerf. Gemeenteleden èn dorpsgenoten van 65 jaar en ouder zijn van harte welkom! Neem dus gerust een buurman/vrouw of kennis mee. Ons gemeentelid M. Hollem zal de aanwezigen meenemen op reis naar de onderwaterwereld in de Oosterschelde, zeer interessant! De diaconie zorgt voor een hapje en een drankje. Er zijn geen kosten verbonden aan deze seniorenmiddag maar een gift voor het spaardoel São Tiago of voor de voedselactie van Dorcas wordt zeer op prijs gesteld!

Dorcas Voedselactie: Op dankdag, woensdag 7 november, kan voedsel e.d. worden ingeleverd in het Kerkerf, tussen 14 – 17 uur. In het nieuwe Kerkgeluid vindt u een boodschappenlijstje dat u kunt helpen. Doet u (weer) mee? In Kerkwerve is het moeilijk shoppen….u mag ook een financiële bijdrage leveren! Van harte aanbevolen!

Vrouwenkring ‘Bij-Een’: Deze kring komt volgende week donderdag bijeen ten huize van Rianne Hartman, Provincialeweg 12 te Kerkwerve-Moriaanshoofd. Dames van 30 – 50 jaar die hiervoor belangstelling hebben zijn hartelijk welkom om 20 uur.

Agenda:
07-11 (14.00): Seniorenmiddag
07-11 (14.00 – 17.00 uur): Voedselactie Dorkas
08-11 (20.00): Vrouwenkring ‘Bij-Éen’ bij fam. Hartman, Moriaanshoofd
12-11 (19.00): Catechese
13-11 (19.30): Groeigroep
23-11 (19.00): Kerkuiltjes
26-11 (19.00): Catechese
27-11 (19.30): Groeigroep

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Komende zondag mogen we genieten van een boeiende preek van ds. Groen en zullen we veel zingen. Er is koffie na de dienst!
Een week later mogen we met onze dankbaarheid naderen voor Gods Troon. We krijgen dagelijks zoveel van onze Schepper: voedsel, kleding, onderdak, vrede, geloof, hoop en liefde…teveel om op te noemen. Tel uw zegeningen! Het is daarom goed om God daarvoor te danken, niet alleen op Dankdag natuurlijk…. Zullen we de kerkrentmeesters blij maken met een mooie opbrengst van de ‘Oogstcollecte’?!

Tenslotte enkele regels geschreven door ds. A.F. Troost:
“Trouwe God, wij zijn veilig in Uw handen.
Daar vertrouwen we op.
Dat te weten geeft rust
En vrede die alle verstand te boven gaat.”

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo