Terugblik op de kerkdiensten: Op 9 september vierde we het heilig avondmaal onder leiding van dominee Hoolwerf uit Stellendam. Hij las uit Leviticus 23:23-25 en 1 Korintiërs 15: 50-58, en vertelde over het feest van de sjofar, de ramshoorn. Rosj Hasjana is het Joodse Nieuwjaar. In de kerk vieren we (alleen) de heilsfeiten. Je wordt wakker geroepen door de sjofar, 10 dagen van inkeer, je denkt na over je leven. God heeft zeggenschap over ons leven. God is koning. De tafel, waar de boeken open gaan is een oefening voor de dag waarop Jezus terug zal komen. Onze naam mag worden ingeschreven in het boek van het leven. Aan de tafel mag je alles neerleggen voor Gods oordeel.
Afgelopen zondag luisterden we naar dominee van Vliet uit Zaamslag hij las uit Genesis 6 het verhaal van Hagar, die gevlucht was voor haar meesters Saraï. De engel van God vond haar in de woestijn en stelde haar 2 vragen waar kom je vandaan en waar ga je naar toe. Ze antwoorde alleen waar ze vandaan kwam. Het zijn vragen die ook aan ons gesteld zijn, waar ben je in je relatie met God en waar ga je naar toe, met of zonder Hem?

Israëlkring: In het nieuwe seizoen is er opnieuw een kring rond het thema Israël en de kerk, onder leiding van dominee van der Ploeg. Dit thema is nog niet uitgeput en zal ook niet uitgeput raken. Zo lang wij de Bijbel lezen en gebruiken om ons leven richting te geven is het de moeite waard om met elkaar een Israëlkring te vormen.
De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op 30 oktober. Dan heeft Israël inmiddels het Loofhuttenfeest gevierd, van 24 tot 30 september. Dat feest werd al in de tijd van Jezus gevierd en wij worden eraan herinnerd door Johannes 7 vers 2 en 37.
Het Nieuw jaarthema is: “Wie ben je?” Het gaat dus over identiteit. Wie ben je als christen en als Jood? In het blad Kerk&Israël wordt de vraag uitgebreid naar de Islam en komt een moslimtheologe aan het woord. Boeiend en goed voor een zinvol gesprek. Hartelijk welkom, oude en nieuwe deelnemers!

Meeleven: We kennen allemaal mensen die gezondheidsproblemen hebben, lichamelijk of geestelijk. Neem hen mee in uw gebeden.
We zijn dankbaar voor onze nieuwe Classis predikant, dominee A.P. van der Maas, die zondag 30 september aan onze Classis Delta zal worden verbonden. We bidden hem wijsheid en Gods zegen toe.

Herfstfair: De herfstfair staat gepland op zaterdag 27 oktober van 9.30 tot 13.30 uur. Daarvoor kunnen we nog boeken gebruiken die ingeleverd kunnen worden bij fam. Bolle Vuufgemeten of bij fam Post Kerkweg. Wilt u ook alvast in uw agenda noteren om te komen helpen met bloemcreatie’s maken op woensdag en donderdag 24 en/of 25 oktober. U kunt het alvast ook maar weten dat we op de herfstfair ook allerlei zelfgemaakte lekkernijen willen verkopen. Het zou fijn zijn als u iets wilt maken of bakken.

Activiteitenagenda:
Donderdag 20 september
- 18.30 – 21.30 uur: wijkavond met maaltijd vooraf. De avond begint om 19.30 uur, voor persoonlijk genodigden. Iedereen wordt een keer benaderd voor zo’n avond.
Vrijdag 28 september
- 19.00 – 20.30 uur: Kerkuiltjes

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Aanstaande zondag openen we het winterwerk weer met een startdienst, die onze eigen dominee zal leiden. Er zal muzikale medewerking worden verleend door een aantal gemeenteleden. De collecte op deze zondag zal voor Syrië zijn, u heeft daar allemaal een briefje van gekregen zondag. De Here zegene u en uw gaven! Na deze dienst drinken we met zijn allen een kopje koffie, thee of fris in ’t Kerkerf. Op 30 september nemen we afscheid van een ouderling-kerkrentmeester en bevestigen we een nieuwe ouderling kerkrentmeester. Zo is de kerkenraad weer voltallig, daar zijn we blij mee! Zo kan het werk in Gods wijngaard (gewoon) doorgaan.

Ten slotte: (uit de avondmaalsdienst van 9 september)
Een gedicht van Willem de Mérode:
Hun harten voelden zij als boeken
In Gods geduchte hand gelegd,
En wisten, dat Hij al hun slecht
Gedrag gerecht zou onderzoeken.
Zij lazen bang en hunkrend mee,
En zagen wat zijn vingers wezen.
Was er niets goeds? hun schaamte en vreezen
Groeiden tot een verschroeiend wee.
God had de boeken dicht gedaan,
En zou het groote vonnis spreken.
Toen dorst hun stem de stilte breken:
O Heere Jezus, neem ons aan!
En ’t bonzend hart, dat ze in zich vonden,
Was vlekkeloos en zonder zonden.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke