Terugblik op de kerkdiensten: Op de laatste zondag van augustus ging ds. A. Vastenhoud voor. Hij preekte indringend naar aanleiding van de tekst ‘Doof de Geest niet uit” (1 Thessalonicenzen 5: 19). Waar verlangen wij naar? Is ons verlangen alleen gericht op aardse zaken of gaat ons verlangen ook uit naar God en de komst van Zijn koninkrijk? We zijn vaak lauw of koud wat helaas ook te zien is aan veel lege plaatsen in de kerk… Laten we ernst maken met ons geloof en dankbaar zijn dat elke zondag de kerkdeur open staat. In Gods huis mogen we Hem danken en luisteren naar Zijn goede woorden. Laten we bovenal bidden of de Heilige Geest wil blijven werken, ook in onze gemeente.
Op de eerste zondag van de negende maand leidde mevr. ds. I. de Heer de dienst. Opnieuw werden we wakker geschud. Hinken wij ook op twee gedachten, net als het volk in de tijd van Elia? Hij liet Achab en alle Baälprofeten op de Karmel zien wie werkelijk God is. Laten we Hem dan dienen en daarin trouw zijn!

Organist: We zijn blij met alle organisten die ons wekelijks helpen. Bijzonder was de muzikale medewerking van Jan van Westenbrugge, afgelopen zondag. Jan, woonachtig in Wateringen, is landelijk bekend als organist. Bijna 70 jaar geleden werd hij geboren te Moriaanshoofd, als zoon van de toenmalige hoofdonderwijzer. Mooi om hem weer eens te horen in de kerk waarin hij destijds is gedoopt. Hij heeft er overigens zelf ook van genoten!

Meeleven: In de diensten is gebeden voor Natalie Jasperse die na grote zorgen gelukkig thuis mocht komen aan Simonskerkestraat 17 en voor de heer M. Broekhuizen (Turelureweg 8). Hij heeft een lang revalidatietraject voor de boeg. Zullen met hen en anderen die zorgen kennen meeleven en voor hen bidden?

Eilandelijk: We leven van harte mee met ds. J. van Belzen te Serooskerke en zijn gezin nu afscheid genomen moest worden van echtgenote, moeder en oma. Ze is 67 jaar oud geworden. Gods troostende nabijheid toegebeden in deze dagen vol verdriet!
Hervormd Bruinisse ontving afgelopen zondag een nieuwe herder en leraar in de persoon van ds. A.L. Molenaar. We wensen predikant en gemeente een goede tijd toe, onder Gods zegen!

Schilderwerk kerkelijke gebouwen: Wellicht hebt u het al gezien, momenteel is schildersbedrijf Franke uit Brouwershaven bezig om kerk en Kerkerf van een nieuwe verflaag te voorzien. De opbrengst van de gehouden actiedag in mei was mede hiervoor bestemd, fijn dat we het resultaat hier in terugzien!

Kerkuiltjes: Vorige week vrijdag kwamen bijna 30 Kerkuiltjes voor het eerst na de vakantie bijeen. Het werd een feestje omdat er voor de zomervakantie geen gelegenheid was om het seizoen af te sluiten. Er werd gebarbecued en daarna vlogen de ‘uiltjes’ het dorp over voor een gezellige vossenjacht. Dank aan de leiding!

Kerkenraad: Afgelopen zondag kon dankbaar worden meegedeeld dat de heer A. Sandee (Heuvelsweg 13) de kerkenraad wil gaan versterken als ouderling-kerkrentmeester. Een prachtig bericht! Mocht iemand hier bezwaar tegen hebben dan kan dit voor 11 september bij de scriba worden gemeld per ondertekend schrijven.

Ambtsdragersverkiezing: Aan het eind van het kalenderjaar zijn drie kerkenraadsleden aftredend. Ouderling-kerkrentmeester M.J. Huisman is herkiesbaar voor 1 jaar. Ouderling S.L. van der Wekken is herkiesbaar voor 2 jaar. Ouderling-scriba H.D. de Vlieger-Landman is niet herkiesbaar. De belijdende leden worden uitgenodigd om een naam te noemen van een lidmaat die zij geschikt achten het ambt van ouderling-scriba te vervullen. Het briefje kan in de brievenbus van ’t Kerkerf, voor zondag 9 september.

Open Monumentendag: Aanstaande zaterdag, 8 september is de landelijke monumentendag. De deuren van onze kerk staan tussen 10.00 uur en 16.00 uur open voor bezoek. Naast koffie en orgelspel is er documentatie en een beeldpresentatie over de geboden noodhulp na de watersnoodramp. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Wijkavonden: Binnenkort gaan de ouderlingen starten met de wijkavonden. Gemeenteleden zullen persoonlijk worden uitgenodigd. Het is goed om elkaar te ontmoeten in ontspannen sfeer, een gezellige maaltijd en een goed gesprek. Moge de Here de wijkavonden zegenen….

Startdienst: Op zondag 23 september zal de startdienst voor het winterwerk gehouden worden. Onze eigen predikant, ds. Groot Karsijn, zal in deze dienst voorgaan. Er zal muzikale medewerking worden verleend door muzikanten uit onze gemeente. We hopen u allemaal te mogen ontmoeten, zoals in elke dienst!

Kerkgeluid: De tijd gaat snel, we zijn bezig om een nieuw Kerkgeluid in elkaar te zetten. Kopij kan ingeleverd worden tot en met maandag 24 september.

Catechese en groeigroep
Alvast een oproep voor onze jongeren: de catechese gaat starten over een kleine maand, en wel op maandag 8 oktober. Zorg dat je erbij bent!
Een dag later is de eerste avond van de groeigroep, eveneens in ’t Kerkerf. Deze groep is bedoeld voor hen die overwegen om belijdenis van het geloof af te leggen of die zich willen verdiepen in wat geloven inhoudt. Onze enthousiaste predikant heeft op deze avonden de leiding maar er is volop ruimte voor gesprek!

Agenda:
08-09: (10-16) Open Monumentendag
20-09: Wijkavond
23-09: Startdienst winterwerk
24-09: Inleveren kopij Kerkgeluid
25-09 (09.30): Israëlkring
08-10 (19.00): Catechese
09-10 (19.30): Groeigroep

Sparen: In de afgelopen maanden kwamen er veel spullen binnen uit alle hoeken van het eiland. Fijn hoor, bedankt! Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten. U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of uw spullen meebrengen naar de kerk.

Avondmaalscollecte: Aanstaande zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De avondmaals- en uitgangscollecte wordt bestemd voor de aardbevingsslachtoffers op Lombok, via Kerk-in-Actie. In het rampgebied zijn duizenden mensen dakloos. Vooral arme bewoners van het eiland, van wie de huizen niet stevig gebouwd waren, zijn nu alles kwijt. De partners van Kerk in Actie zetten zich volop in voor slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen. Daarnaast bieden ze medicatie, eten, drinken en zeep. Daarbij wordt al eerste gekeken naar de meest kwetsbaren, vrouwen en meisjes, kinderen jonger dan vijf jaar, ouderen en mensen met een handicap.
Wij hebben het hier zo goed, laten we de bevolking van Lombok steunen. Ook wanneer u niet in de kerk komt kunt u meedoen. Geef uw gift mee aan een kerkganger of maak iets over naar de diaconie. Dank!

Ten slotte: een gedicht dat me steeds opnieuw bemoedigt:
Als ik Uw schepping zie, zo mooi, zo onvolprezen,
als ik de namen zie, op al Uw werk te lezen,
hoe groot zijt Gij, en zie, Gij wilt mijn Vader wezen!

Hartelijke groeten voor u die dit leest en zo mogelijk graag tot zondagmorgen!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo