Terugblik op de kerkdiensten:
Ds. Van Vliet preekte over de doop van Jezus. Door Gods liefde zijn we opgenomen in Zijn verbond! De weg van de Vader is barmhartigheid en vergeving. Wat zou de wereld er anders uitzien wanneer wij elke dag iets doen met deze twee woorden. Het is van groot belang om de wereld om ons heen iets te laten zien van de liefde van Jezus. Daarom is het ook van groot belang om royaal bij te dragen aan Kerkbalans…

Wat heerlijk om met zovelen bij elkaar te zijn afgelopen zondag! We vierden een mooie dienst, geleid door onze ds. Groot Karsijn. Hij sprak over de roeping van Samuël. Wat is onze roeping? Naar welke stem(men) luisteren wij in ons leven? Het is goed om te luisteren naar de stem van God. Daarom is het belangrijk om trouw te zijn onder de bediening van het Woord (de kerkgang), het lezen van de Bijbel en  het contact met onze Schepper door gebed. ‘Huiswerk’ genoeg!

Geboren: Op vrijdag 10 januari werd in het gezin van Wilco en Anne-Marie Bolkenbaas-Hermus (Arkelweg 1, 4321 TV) een zoon geboren; Julian Bertus Jan. Wat zullen Willianne en de grote broers Willem-Jan en Niels blij zijn met dit kleine broertje! We wensen hen en de familie van harte geluk met dit prachtige geschenk van God! Ze lieten op het geboortekaartje schrijven “Gevoelens kun je niet verwoorden zodra je je kindje in handen houdt. Je kunt slechts blij en dankbaar zijn dat zoiets moois je wordt toevertrouwd”. We bidden dat de kleine Julian zijn Schepper mag leren kennen. Sturen we een felicitatie aan dit blijde gezin?!

Voorgegaan: Op zondag 12 januari is, vrij onverwacht, ons gemeentelid Leo Broekhuizen, op 90-jarige leeftijd, Thuisgekomen bij zijn Schepper. Hij was sinds 12 juni 2011 weduwnaar van Jacoba Dubbelaar. Daarna werd de heer Broekhuizen een trouw kerkganger, hij zat steevast op de achterste middenbank. De laatste jaren werd hij liefdevol verzorgd in Nieuw Sandenburgh te Veere. Hij was heel dankbaar voor alle goede zorgen en iedereen die langskwam groette hem met “Hallo Leo!”. Het zorgcentrum heeft kort geleden nog het “Leo Broekhuizenplein” in gebruik genomen met een heus naambord. Acht maanden geleden moest hij afscheid nemen van zijn enige zoon Maljart. Het lichaam van onze broeder in het geloof is op donderdag 16 januari jl., in besloten familiekring, gezaaid in Gods akker te Kerkwerve. Ds. Groot Karsijn heeft de plechtigheid geleid. Wilt u meeleven met de familie, dan volgt hier het adres: familie Broekhuizen, Turelureweg 8, 4321 TM Kerkwerve.

Beroep: Onze predikant, ds. H.G.W. Groot Karsijn, heeft een beroep ontvangen van de Gereformeerde kerk te Herwijnen. Hij schrijft er zelf het volgende over: “De afgelopen tijd zijn we in gesprek geweest met de beroepingscommissie van de Gereformeerde kerk in Herwijnen. Op 11 januari is er een beroep uitgebracht door deze gemeente en dit beroep hebben we aangenomen. Met grote dankbaarheid en vreugde mogen we terugkijken op de tijd in Oosterland en in Kerkwerve. En met vertrouwen op de weg die de Here God met ons voorheeft zien we uit naar dat wat komen gaat. Op dit moment is het nog niet precies bekend wanneer we hier afscheid zullen gaan nemen. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Met hartelijke groet, ook namens Elselien. ds. Edwin Groot Karsijn”
We wensen het predikantsgezin Gods zegen toe voor de toekomst! Ga met God en Hij zal met jullie zijn!

Kerkenraad: Groot is de dankbaarheid dat de broeders B. Post en J.H. van Vossen bereid zijn gevonden respectievelijk  het ambt van diaken en ouderling-kerkrentmeester te gaan vervullen. Eventuele bezwaren kunt u indienen tot 26 januari. Dit kan middels een handgeschreven briefje in de brievenbus aan het Kerkerf.
Daarna hoort u wanneer de bevestiging zal plaatsvinden. In deze dienst zal dan ook afscheid worden genomen van diaken L.K. Berrevoets-van Loo en ouderling J. Francke.

Meeleven: Afgelopen zondag bespeelde Matthijs Mijnders het orgel. Een dag daarvoor werd het lichaam van zijn moeder, Jana Mijnders-Melissant, gezaaid in de aarde te Stellendam. Ze bereikte de mooie leeftijd van ruim 94 jaar. We hebben voor Matthijs gebeden om troost in dit verdriet. Ook diverse gemeenteleden moesten afscheid nemen van een geliefde, in onze ogen te jong…. Gods troostende nabijheid toegewenst!

Kerkbalans: U zult inmiddels een brief ontvangen hebben van onze ijverige kerkrentmeesters. Aan hen de zware taak om elk jaar het werk in de kerkelijke gemeente financieel rond te krijgen. We hebben een fijne predikant, elke week kan er (nog) een kerkdienst worden belegd, er komen organisten en vaak gastvoor-gangers, er moet regelmatig onderhoud worden gepleegd aan de kerkelijke gebouwen…. Wilt de brief goed lezen voordat u opschrijft welk bedrag u voor het kerkenwerk over hebt? Kerkbalans is de grootste bron van inkomsten voor onze gemeente! Binnenkort wordt uw antwoord opgehaald door de kerkenraadsleden. Wat zou het mooi zijn wanneer er een recordbedrag kan worden genoteerd in onze kleine gemeente. ‘Geef om je kerk!!’

Catechese: Op maandag 3 februari komt de jeugd uit de gemeente bijeen voor de catechese. Jullie worden verwacht om 19 uur in ’t Kerkerf. Willen de ouders hun kroost stimuleren? De bijeenkomsten onder leiding van onze enthousiaste predikant zijn uiterst belangrijk voor de toekomst!!

Actiedag: Op vrijdag 7 februari kunnen opnieuw bruikbare spullen worden gebracht voor de komende actiedag op 31 mei. Bent u al bezig met de schoonmaak of staan dingen in de weg….. U hebt nu de kans om grondig op te ruimen. En misschien levert het straks nog een leuk bedrag op voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Geld blijft nou eenmaal nodig om ‘de goede zaak’ draaiende te houden! Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). De spullen zullen dan bij u worden opgehaald. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de familie Post.

Zangdienst: Op zondag 9 februari wordt een zangdienst gehouden. U mag verzoeknummers indienen. Dat kan via de brievenbus aan het Kerkerf, liefst zo spoedig mogelijk!

Gesprekskring: Op woensdag 12 februari, om 19.45 uur, komt de gesprekskring voor de vierde maal bijeen. Fijn dat zoveel gemeenteleden hierbij aanwezig willen zijn! Er wordt gesproken over de kleine catechismus.

Kerkuiltjes: De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn op vrijdag 14 februari allemaal welkom in het Kerkerf. Het wordt vast een gezellige avond met de Kerkuiltjes. We wensen de leiding veel plezier en inspiratie!

Bij-Één: Een week later, op woensdag 19 februari, hoopt de vrouwenkring Bij-Één samen te komen ten huize van Rianne de Geus, Kerkweg 20.

Avondmaalscollecte: Op zondag 2 februari mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Op 1 februari 1953 zijn wij geholpen na de watersnood. Nu mogen wij daar helpen waar het nodig is. Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Momenteel worden ruim 68 kinderen opgevangen. Kebene voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding,  recreatie, en dergelijke.  Het doel is om aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een onafhankelijk leven in de toekomst. Jezus gaf Zijn lichaam en Zijn bloed voor ons. Laten we dankbaar offeren!!

Vooruitblik: We zien uit naar de komende diensten. Op de eerste zondag van februari mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Nogmaals, dat is niet bestemd voor goede mensen want wie is goed? We worden, door genade, uitgenodigd om deel te nemen. Jezus Zelf roept ons: Komt dan, want alle dingen zijn gereed!

Tenslotte: Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal:
“Zie je het brood en zie je de beker?
Denk dan aan Jezus hoe Hij aan het kruis
Zijn lichaam liet breken, Zijn bloed liet vergieten
om ook ons te brengen bij Vader Thuis!”

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten:
Ds. Van Vliet preekte over de doop van Jezus. Door Gods liefde zijn we opgenomen in Zijn verbond! De weg van de Vader is barmhartigheid en vergeving. Wat zou de wereld er anders uitzien wanneer wij elke dag iets doen met deze twee woorden. Het is van groot belang om de wereld om ons heen iets te laten zien van de liefde van Jezus. Daarom is het ook van groot belang om royaal bij te dragen aan Kerkbalans…

Wat heerlijk om met zovelen bij elkaar te zijn afgelopen zondag! We vierden een mooie dienst, geleid door onze ds. Groot Karsijn. Hij sprak over de roeping van Samuël. Wat is onze roeping? Naar welke stem(men) luisteren wij in ons leven? Het is goed om te luisteren naar de stem van God. Daarom is het belangrijk om trouw te zijn onder de bediening van het Woord (de kerkgang), het lezen van de Bijbel en  het contact met onze Schepper door gebed. ‘Huiswerk’ genoeg!

Geboren: Op vrijdag 10 januari werd in het gezin van Wilco en Anne-Marie Bolkenbaas-Hermus (Arkelweg 1, 4321 TV) een zoon geboren; Julian Bertus Jan. Wat zullen Willianne en de grote broers Willem-Jan en Niels blij zijn met dit kleine broertje! We wensen hen en de familie van harte geluk met dit prachtige geschenk van God! Ze lieten op het geboortekaartje schrijven “Gevoelens kun je niet verwoorden zodra je je kindje in handen houdt. Je kunt slechts blij en dankbaar zijn dat zoiets moois je wordt toevertrouwd”. We bidden dat de kleine Julian zijn Schepper mag leren kennen. Sturen we een felicitatie aan dit blijde gezin?!

Voorgegaan: Op zondag 12 januari is, vrij onverwacht, ons gemeentelid Leo Broekhuizen, op 90-jarige leeftijd, Thuisgekomen bij zijn Schepper. Hij was sinds 12 juni 2011 weduwnaar van Jacoba Dubbelaar. Daarna werd de heer Broekhuizen een trouw kerkganger, hij zat steevast op de achterste middenbank. De laatste jaren werd hij liefdevol verzorgd in Nieuw Sandenburgh te Veere. Hij was heel dankbaar voor alle goede zorgen en iedereen die langskwam groette hem met “Hallo Leo!”. Het zorgcentrum heeft kort geleden nog het “Leo Broekhuizenplein” in gebruik genomen met een heus naambord. Acht maanden geleden moest hij afscheid nemen van zijn enige zoon Maljart. Het lichaam van onze broeder in het geloof is op donderdag 16 januari jl., in besloten familiekring, gezaaid in Gods akker te Kerkwerve. Ds. Groot Karsijn heeft de plechtigheid geleid. Wilt u meeleven met de familie, dan volgt hier het adres: familie Broekhuizen, Turelureweg 8, 4321 TM Kerkwerve.

Beroep: Onze predikant, ds. H.G.W. Groot Karsijn, heeft een beroep ontvangen van de Gereformeerde kerk te Herwijnen. Hij schrijft er zelf het volgende over: “De afgelopen tijd zijn we in gesprek geweest met de beroepingscommissie van de Gereformeerde kerk in Herwijnen. Op 11 januari is er een beroep uitgebracht door deze gemeente en dit beroep hebben we aangenomen. Met grote dankbaarheid en vreugde mogen we terugkijken op de tijd in Oosterland en in Kerkwerve. En met vertrouwen op de weg die de Here God met ons voorheeft zien we uit naar dat wat komen gaat. Op dit moment is het nog niet precies bekend wanneer we hier afscheid zullen gaan nemen. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Met hartelijke groet, ook namens Elselien. ds. Edwin Groot Karsijn”
We wensen het predikantsgezin Gods zegen toe voor de toekomst! Ga met God en Hij zal met jullie zijn!

Kerkenraad: Groot is de dankbaarheid dat de broeders B. Post en J.H. van Vossen bereid zijn gevonden respectievelijk  het ambt van diaken en ouderling-kerkrentmeester te gaan vervullen. Eventuele bezwaren kunt u indienen tot 26 januari. Dit kan middels een handgeschreven briefje in de brievenbus aan het Kerkerf.
Daarna hoort u wanneer de bevestiging zal plaatsvinden. In deze dienst zal dan ook afscheid worden genomen van diaken L.K. Berrevoets-van Loo en ouderling J. Francke.

Meeleven: Afgelopen zondag bespeelde Matthijs Mijnders het orgel. Een dag daarvoor werd het lichaam van zijn moeder, Jana Mijnders-Melissant, gezaaid in de aarde te Stellendam. Ze bereikte de mooie leeftijd van ruim 94 jaar. We hebben voor Matthijs gebeden om troost in dit verdriet. Ook diverse gemeenteleden moesten afscheid nemen van een geliefde, in onze ogen te jong…. Gods troostende nabijheid toegewenst!

Kerkbalans: U zult inmiddels een brief ontvangen hebben van onze ijverige kerkrentmeesters. Aan hen de zware taak om elk jaar het werk in de kerkelijke gemeente financieel rond te krijgen. We hebben een fijne predikant, elke week kan er (nog) een kerkdienst worden belegd, er komen organisten en vaak gastvoor-gangers, er moet regelmatig onderhoud worden gepleegd aan de kerkelijke gebouwen…. Wilt de brief goed lezen voordat u opschrijft welk bedrag u voor het kerkenwerk over hebt? Kerkbalans is de grootste bron van inkomsten voor onze gemeente! Binnenkort wordt uw antwoord opgehaald door de kerkenraadsleden. Wat zou het mooi zijn wanneer er een recordbedrag kan worden genoteerd in onze kleine gemeente. ‘Geef om je kerk!!’

Catechese: Op maandag 3 februari komt de jeugd uit de gemeente bijeen voor de catechese. Jullie worden verwacht om 19 uur in ’t Kerkerf. Willen de ouders hun kroost stimuleren? De bijeenkomsten onder leiding van onze enthousiaste predikant zijn uiterst belangrijk voor de toekomst!!

Actiedag: Op vrijdag 7 februari kunnen opnieuw bruikbare spullen worden gebracht voor de komende actiedag op 31 mei. Bent u al bezig met de schoonmaak of staan dingen in de weg….. U hebt nu de kans om grondig op te ruimen. En misschien levert het straks nog een leuk bedrag op voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Geld blijft nou eenmaal nodig om ‘de goede zaak’ draaiende te houden! Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). De spullen zullen dan bij u worden opgehaald. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de familie Post.

Zangdienst: Op zondag 9 februari wordt een zangdienst gehouden. U mag verzoeknummers indienen. Dat kan via de brievenbus aan het Kerkerf, liefst zo spoedig mogelijk!

Gesprekskring: Op woensdag 12 februari, om 19.45 uur, komt de gesprekskring voor de vierde maal bijeen. Fijn dat zoveel gemeenteleden hierbij aanwezig willen zijn! Er wordt gesproken over de kleine catechismus.

Kerkuiltjes: De kinderen van de basisschoolleeftijd zijn op vrijdag 14 februari allemaal welkom in het Kerkerf. Het wordt vast een gezellige avond met de Kerkuiltjes. We wensen de leiding veel plezier en inspiratie!

Bij-Één: Een week later, op woensdag 19 februari, hoopt de vrouwenkring Bij-Één samen te komen ten huize van Rianne de Geus, Kerkweg 20.

Avondmaalscollecte: Op zondag 2 februari mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Op 1 februari 1953 zijn wij geholpen na de watersnood. Nu mogen wij daar helpen waar het nodig is. Kebene Children’s Home is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Momenteel worden ruim 68 kinderen opgevangen. Kebene voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding,  recreatie, en dergelijke.  Het doel is om aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een onafhankelijk leven in de toekomst. Jezus gaf Zijn lichaam en Zijn bloed voor ons. Laten we dankbaar offeren!!

Vooruitblik: We zien uit naar de komende diensten. Op de eerste zondag van februari mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Nogmaals, dat is niet bestemd voor goede mensen want wie is goed? We worden, door genade, uitgenodigd om deel te nemen. Jezus Zelf roept ons: Komt dan, want alle dingen zijn gereed!

Tenslotte: Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal:
“Zie je het brood en zie je de beker?
Denk dan aan Jezus hoe Hij aan het kruis
Zijn lichaam liet breken, Zijn bloed liet vergieten
om ook ons te brengen bij Vader Thuis!”

Hartelijke groeten!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Wens: Aan het begin van dit gemeentebericht willen we alle lezers een goed 2020 toewensen, vol geloof, hoop en liefde!

Terugblik op de kerkdiensten:  Wat een prachtige en goed bezochte dienst mochten we met elkaar beleven op de 4e Adventszondag! Mevrouw ds. Riedijk preekte over Psalm 89 waarin het volop gaat over muziek. En prachtige muziek hoorden we die morgen toen oud-Kerkwervenaar Jan van Westenbrugge het orgel bespeelde! “Van Uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen!”(Ps. 89 : 1)

’s Avonds vierden we een mooi Kerstfeest met de kinderen. Een stijlvolle viering waarvoor we de leiding hartelijk willen bedanken! We zagen een ontevreden koning veranderen toen hij het Kerstevangelie ging begrijpen.

We vierden Kerst en nog meer diensten. De dienst op Oudejaarsavond, geleid door onze eigen predikant, sprong eruit. Met de oproep om nuchter en waakzaam te zijn (1 Tessalonicenzen 5) konden we de grens over van oud naar nieuw. Vol verlangen mogen we uitzien naar de dag waarop Jezus terugkomt en alles nieuw zal maken. In deze laatste dienst van het jaar werden we verrast met muziek door Sem Bienefelt aan het orgel en Meline Wessels op de dwarsfluit!

Afgelopen zondag konden we elkaar na een mooie dienst ontmoeten in het Kerkerf voor de nieuwjaarsontmoeting.

De heer Jan van Damme (Polderland, E. Sandströmweg 2, 4301 NW Zierikzee) maakt het naar omstandigheden goed en geniet van bezoekjes en de post. Laten we daar dus mee door gaan!

Mevrouw J.C. (Ineke) Tichem was de zondag na de knieoperatie al in de kerk! Fijn hoor! We wensen haar sterkte bij de revalidatie!

In het buurtzorgpension (Kon. Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee) verblijft na een val ons gemeentelid C.J. (Koosje) van der Roest. We wensen haar veel geduld en een voorspoedig herstel toe. Hopelijk mag ze spoedig terug naar haar appartement in de De Jongestraat in Zierikzee.

Enkele namen zijn genoemd, volledig zijn we nooit. U kent vast wel mensen binnen en buiten de gemeente die onze aandacht nodig hebben. Laat hen merken dat u aan hen denkt? Gelukkig mogen we geloven dat God hen nooit uit het oog verliest!

Oliebollenactie: De laatste dagen van december waren druk voor de activiteitencommissie die wederom de oliebollenactie organiseerde. In 1964 begon de toenmalige vrouwenvereniging ‘Samen één’ hiermee. We bedanken de tientallen vrijwilligers voor het voorbereiden van de actie, het bakken van de bollen, inpakken, bezorgen en opruimen. De actie mag geslaagd heten, een netto bedrag van € 3200,-- kan worden bijgeschreven!! Veel dank ook aan de familie K.N. Hendrikse voor het beschikbaar stellen van de loods!

Kerkgeluid: Als het goed is heeft iedereen inmiddels een nieuw kwartaalblad ontvangen. Dank aan allen voor de ingekomen pennenvruchten. Ook dank aan allen die  in de afgelopen tijd een financiële bijdrage hebben geleverd. De redactie ziet dit als een teken van waardering. Ga zo voort in 2020!

Actiedag: Vrijdag 10 januari is de eerstvolgende datum waarop u spulletjes voor de actiedag kunt inleveren. Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). De spullen zullen dan bij u worden opgehaald. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de familie Post. 

Kerkbalans: Vanaf 18 januari 2020 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Thema dit jaar is “Geef voor je kerk”. Deze actie is voor onze gemeente van groot belang. We willen toch allemaal dat er elke zondag een dienst is in onze 120 jaar oude dorpskerk? Geef met liefde en laat de kerk geen sluitpost zijn op onze begroting….

Catechese: De volgende bijeenkomst voor de jeugd is op maandag 20 januari. Worden onze jongeren nog gestimuleerd door de ouders? Denk aan wat beloofd is toen u uw kind(eren) liet dopen…. We wensen de jeugd van de kerk een goede avond toe met onze pastor!

Gesprekskring: Dinsdag 21 januari komt de gesprekskring bijeen in ’t Kerkerf om te spreken over de gewone catechismus. Welkom!!

Agenda:

10-01 (19.00): Spullen voor actiedag inleveren in ’t Kerkerf

15-01 (20.00): Vrouwenkring ‘Bij-één’ t.h.v. Elselien Groot Karsijn

17-01 (19.00): Kerkuiltjes in ’t Kerkerf

18-01 Start actie Kerkbalans “Geef voor je kerk!”

20-01 (19.00): Catechese in ’t Kerkerf

21-01 (19.45): Gesprekskring in ’t Kerkerf

03-02 (19.00): Catechese in ‘t Kerkerf

Vooruitblik: Na alle feestdagen gaan we in het normale ritme verder. De komende zondagen mogen we een gastvoorganger en onze eigen predikant begroeten. Komt u allemaal luisteren naar de Goede Boodschap? Het is een zegen dat we dit in alle vrijheid kunnen doen. Laten we er daarom dankbaar gebruik van maken!

Tenslotte: Met een mooie en bemoedigende gedachte van Max Lucado gaan we, vol goede moed, het nieuwe jaar in….

Gods Geest is in jou.

De hemelse legermachten zijn boven jou.

Jezus Christus staat achter jou.

Gods overdadige genade is voor jou!

Met vriendelijke groet!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

 

Terugblik op de kerkdiensten: We vierden dankdag voor gewas, arbeid en visserij met ds. Kievit en het koor Sheborim uit Middelburg. Een mooie dienst in een goedgevulde kerk! De preek ging over Noach die een altaar bouwde nadat hij, zijn gezin en alle dieren de ark hadden verlaten. Het kan soms misschien moeilijk zijn om te danken maar we mogen niet vergeten dat Gods ons nooit uit Zijn hand laat vallen. Één keer per jaar dankdag is wel erg mager…. Zullen we er een gewoonte van maken om elk gebed te beginnen met danken voor al het goede dat we dagelijks van onze Schepper ontvangen?

Het was fijn en goed om afgelopen zondag ds. De Rooij in ons midden te hebben. De preek, vanuit Lucas 20, liep uit op: ‘Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven!’ Een boeiende predicatie over het leven na dit leven…. In ons leven kunnen we geliefden kwijtraken. In Psalm 91a (Nieuwe Liedboek) staat het zo mooi en bemoedigend: ‘God legt Zijn vleugels van genade beschermend om je heen als vriend…’ Wanneer mensen ons ontvallen….Hij blijft!! Laten we dat vasthouden in momenten van depressie, heimwee of verdriet, juist in deze donkere maanden van het jaar.

Kroonjaar: Op de zondag dat we dankdag vierden was het een bijzondere dag voor onze trouwe zuster in het geloof G. Kesteloo-Berrevoets (Vroonstraat 18, 4321 AG). Ze werd op die dag 85 jaar. Sinds haar huwelijk, 65 jaar geleden, is ze op alle fronten actief geweest in onze kerkelijke gemeente; als zondagsschoolleidster, ouderling, interieurverzorgster, beheerster kerkelijke gebouwen. En nog steeds is ze in touw, nu als bezorgster van de bloemen, de kerkbode en het Kerkgeluid in Kerkwerve-centrum. Best bijzonder op zo’n hoge leeftijd… We feliciteren haar nogmaals van harte en wensen haar Gods liefdevolle nabijheid toe voor de komende tijd met allen die haar lief zijn!

Meeleven: In de kerk leefden we, door gebeden en bloemen, mee met mevrouw W. (Ina) den Boer-Beeke (Vloedstraat 14, 4321 AN) die na een onverwachte ziekenhuisopname nu gelukkig weer thuis is. We wensen haar en andere gemeenteleden met ziekte en zorgen veel sterkte en geduld maar vooral Gods nabijheid toe! Leven we mee met onze zieken, hoogbejaarden en hen die het moeilijk hebben?

Seniorenmiddag: Op woensdag 6 november, Dankdag, werd een seniorenmiddag gehouden in het Kerkerf. Het was, gehoord de berichten, een goede samenkomst waarop ons gemeentelid Marja Post-Dalebout vertelde over Guatemala, het land waar dochter Petra woont. De diaconessen zorgden goed voor de inwendige mens.

Sirkelslag: Afgelopen vrijdag hebben de Kerkuiltjes meegedaan aan Sirkelslag kids, een landelijk spel van JOP, op initiatief van de Protestantse kerk in Nederland, speciaal voor de oudste groepen kinderen van de basisschool. Uit het hele land deden dit jaar 387 jeugdgroepen mee!! Het was een uitermate gezellige avond, qua aantal behaalde punten zijn ze wellicht niet de hoogst geëindigd, qua plezier zouden ze zeker hebben gewonnen! Kortom, samen met de jeugd weer een gezellige avond gehad! Dank aan de leiding!!

 

Actiedag: Vrijdag 6 december is er in verband met Sinterklaas geen gelegenheid om spullen voor de actiedag te brengen in ’t Kerkerf. Vrijdag 10 januari is de eerstvolgende datum! Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). De spullen zullen dan bij u worden opgehaald.. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de familie Post.

 

Oliebollen: Het is bijna december, tijd voor pepernoten. Voordat we het in de gaten hebben is het 2020 en gaan de oliebolle in het vet! Ze worden vers gebakken in de nacht van 30 op 31 december en op Oudejaarsdagmorgen op Schouwen-Duiveland gratis thuisbezorgd. De oliebollen kosten per vijf stuks        € 3,50. Appelbeignets kosten, eveneens per vijf stuks, € 6,--. De lekkernijen zijn te bestellen bij de fam. Post (852278), fam. Vader (414763), fam. Brouwer (672004) of via de mailadres van de activiteitencommissie die de oliebollenactie organiseert: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook wanneer u wilt helpen bij de oliebollenactie (bakken, inpakken, bezorgen) kunt u bovenstaand mailadres gebruiken!

Activiteitencommissie: Zoals u in het Kerkgeluid hebt kunnen lezen nemen binnenkort enkele leden afscheid van deze commissie. Eén nieuw lid heeft zich inmiddels aangemeld. Er wordt nog gezocht naar een gemeentelid dat het leuk vindt om één en ander te organiseren voor de kerkelijke gemeente. Laat het weten via het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gesprekskring: Op dinsdagavond 26 november wordt een nieuwe kring gestart onder leiding van ds. Groot Karsijn. Gedurende zes avonden zullen verschillende onderwerpen uit de Gewone Catechismus (2019) worden besproken. Dit leerboek voor vandaag, zoals de ondertitel van deze nieuwe catechismus luidt, is een boeiend hulpmiddel voor een goed gesprek over geloven vandaag. De doelen van deze kring zijn geloofsverdieping, gesprek en ontmoeting. Mocht u interesse hebben, dan bent u van harte welkom. Er is geen leeftijdsgrens verbonden aan deze kring. Alleen enthousiasme is vereist. De bijdrage voor de boekjes bedraagt € 5,- , te voldoen op de eerste avond. Theo Pleizier schrijft: “In plaats van verschillen tussen christenen te vergroten, zoeken we juist naar wat samenbindt.”

Vrouwengesprekskring Bij-Één: Op dinsdag 10 december komt de vrouwengesprekskring bijeen ten huize van Krijna van de Panne, Tellersweg 13. Geïnteresseerde dames zijn welkom!

Agenda:

22-11 (19.00): Kerkuiltjes in ‘t Kerkerf

25-11 (19.00): Catechese in ’t Kerkerf

26-11 (19.45): Gesprekskring in ‘t Kerkerf

09-12 (19.00): Catechese in ’t Kerkerf

10-12 (20.00): Vrouwengesprekskring Bij-Één, Tellersweg 13

18-12 (19.45): Gesprekskring in ’t Kerkerf

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen, plastic doppen (geen bierdoppen!) en DE-punten. Ook in de afgelopen weken kwam er veel binnen, waarvoor veel dank!! U kunt alles inleveren bij de kosters, kerkenraadsleden of bij onderstaande in Brouw, òf uw spullen meebrengen naar de kerk.

Vooruitblik: Komende zondag zullen we de twee gemeenteleden gedenken die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Daarnaast zijn er gemeenteleden die, soms meerdere keren, afscheid moesten nemen van een geliefde. We wensen hen allen Gods troostende nabijheid toe. Komen we naar de kerk om met hen mee te leven en God te bidden om goede moed voor de toekomst?

Een week later begint de Adventstijd. Een periode van verwachten….. Na de eerste komst van Jezus, als Kind in de kribbe mogen we denken aan Zijn wederkomst. Willen we straks vol vreugde Kerstfeest vieren dan is het goed om ons de komende weken hierop voor te bereiden. We beginnen met het vieren van het Heilig Avondmaal. Welkom allemaal!

Avondmaalscollecte: Op zondag 1 december is de avondmaals- en uitgangscollecte voor de Stichting Bootvluchteling  voor het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Annemarie Vogelaar is hier vrijwilligster. Stichting Bootvluchteling verleent humanitaire hulp aan wanhopige en kwetsbare vluchtelingen in de vorm van een psychosociale support missie en een medische missie. Zullen we ook ditmaal delen van onze overvloed, dankbaar voor het offer dat Jezus voor ons bracht op Golgotha?

 

Tenslotte: Enkele strofen uit het gedicht ‘Advent’ van Joke Naerebout:

De Heiland heeft ons eindeloos lief,

Hij gaf Zich aan het kruis voor allen.

Verrees, overwon zonde en dood.

Hoort u de bazuinen schallen?

 

In Bethlehem, Gods eeuwig Heil!

Zing: “Eer zij God!’ met de engelen samen.

De toekomst: ongekend geluk!

Het is advent! Hij komt! Dankt! Amen!

Vriendelijke groet!

Mede namens uw kerkenraad en predikant,

Henk Kesteloo

Terugblik op de kerkdiensten: Op 26 oktober luisterden we naar dominee Leijdens die op korte termijn in kon vallen, bedankt! Ze las uit 1 Samuel 31: 1 t/m 13 en 2 Samuel 1: 1 t/m 17. Twee dezelfde verhalen met een soort ‘zoek de verschillen’. Wat zit er in dit lange verhaal voor ons? We varen in een bootje door de chaos van het leven. Saul wilde de regie zelf voeren, hij wil dat erge scenario niet door laten gaan. Het leven is niet alleen bitter, het ontroerd ook. In de kerk is het gewoon om de naam van God te noemen, in veel harten van mensen is God verdwenen. Wie verliefd is voelt dat er iemand is die je bootje draagt, dat Gods goede Geest leeft in en om ons heen. In het tweede gedeelte van de bijbellezing, is het allemaal niet zo romantisch. Zou David, de Amalekiet belonen? Welke rol speelt David hierin? Hij doodt hem. David heeft ook een keer de kans gehad om Saul te doden, maar hij deed het niet. David respecteerde de gezalfde koning. Soms kun je niet al je scenario’s leven, plannen uitvoeren, er worden ook scenario’s voor je geregeld. Gods hand draagt je. Blijf verliefd op het leven en op God, God die ons draagt door alles heen!

Afgelopen zondag kregen we les van dominee Vastenhoud, hij las Psalm 77, van Asaf, een gedenkteken. Asaf is het zicht op God kwijt. Dit is een herkenbare situatie, aan de ene kant weet je dat God er is, maar er zijn ook voldoende momenten waarop het lijkt dat God er niet (meer) is. Net als de vloedlijn. Schelpjes en rommel blijven liggen na hoog water, maar voetstappen zijn verdwenen als het weer eb wordt, alsof er nooit iemand geweest is. Asaf is er zeker van dat God hem zal horen. Asaf gaat mediteren, zoals de bijbel erover spreekt: denken, overwegen gericht op God. Dan gebeurt er iets met je, net als je met muziek kan hebben, bijvoorbeeld bij Saul als David op de harp speelt. Het heft blokkades op. Hij schakelt over op zijn verstand, hij denkt terug aan de daden van de Heer en op God en zijn belofte. Gods voetstappen zijn niet meer terug te vinden op de vloedlijn, maar toch mogen we weten dat Hij er is. Totdat we onze eigen vloedlijn passeren, dan zien we Hem weer. Daar mogen we naar uitzien!

Meeleven(1): We bidden Gods nabijheid toe in de familie Sandee, na het overlijden van (schoon)moeder.

We weten allemaal hoe moeilijk het is om afscheid te nemen van een geliefde, kort of langer geleden, de wond blijft. Wees er voor elkaar, zoals God er altijd bij is ook al zie en hoor je hem niet.

Meeleven(2): De Hervormde gemeente uit Zierikzee heeft afscheid genomen van dominee P. de Graaf. De kerk was (bijna) helemaal gevuld zondagmiddag. We wensen dominee de Graaf zijn verdiende rust toe! Hij was ook bij ons een graag geziene voorganger. En hopelijk zien we hem nog eens hier op de preekstoel. Ga met God!

Gesprekskring: Op dinsdagavond 26 november willen we starten met een nieuwe kring. We zullen gedurende zes avonden verschillende onderwerpen uit de Gewone Catechismus (2019) bespreken. Dit leerboek voor vandaag, zoals de ondertitel van deze nieuwe catechismus luidt, is een boeiend hulpmiddel voor een goed gesprek over geloven vandaag. De doelen van deze kring zijn geloofsverdieping, gesprek en ontmoeting. Mocht u interesse hebben, dan bent u van harte welkom. Er is geen leeftijdsgrens verbonden aan deze kring. Alleen enthousiasme is vereist. De bijdrage voor de boekjes bedraagt € 5,- (te voldoen op de eerste avond). De inloop is om 19.45 en we beginnen om 20.00 uur in 't Kerkerf. Doet u mee? Geef u dan op vóór 18 november bij onze predikant. Voor meer informatie: zie de uitnodiging bij de dankdag brief.

 

Activiteitenagenda:

Maandag 11 november

- 19.00 - 20.00 uur: catechese

Vrijdag 15 november

- 19.00 - 20.00 uur: Kerkuiltjes, Sirkelslag

Vrijdag 22 november

- 19.00 - 20.00 uur: Kerkuiltjes

Inzameling Rommelmarktspullen: Heeft u veel spullen of bent u niet in de gelegenheid om deze zelf weg te brengen, dan kunt u een afspraak maken met Bouw Post (0111-852278 of 06-15476158). We komen dan de spullen bij u ophalen. Boeken, maandbladen e.d. kunt u doorlopend inleveren. Dit kan aan de Kerkweg 34a, bij de fam. Post.

Sparen: Blijft u meesparen: brillen, cartridges, alle soorten (hele) kaarten, postzegels (ruim afscheuren), mobieltjes, reclamepennen en actiepunten (DE). U kunt alles inleveren bij de kosters of kerkenraadsleden of bij ondergetekende. Veel dank!

Vooruitblik: Komende weken weer bekenden op de preekstoel, aanstaande zondag dominee Kievit uit Dordrecht die de dankdagdienst zal leiden. In deze dienst als het gospelkoor Sheborim uit Middelburg voor ons zingen. Op 17 november komt onze ‘oude’ voorganger uit Rotterdam weer op bezoek, dominee de Rooij. Komt allen u hoort de goede boodschap, het evangelie!

Ten slotte: U weet dat er aftredende ambtsdragers zijn aan het eind van 2019 en we zijn bezig met het zoeken naar vervangers voor hen. Van de ingediende namen zijn al een paar mensen benaderd, maar tot op heden is er nog geen succes. We hopen dat er mensen zijn die het werk in Gods wijngaard voort willen zetten. Bedenk dat je het niet alleen doet, je bent ‘gereedschap’ in Gods hand. En met elkaar kunnen we de aardse kerkzaken blijven regelen.

Een hartelijke groet mede namens uw kerkenraad,

Jan Francke